Проведено заседание на Общински съвет - Кубрат на 29.03.2024 г.

Общински съвет – Кубрат проведе редовно заседание на 29 март 2024 г., на което бяха гласувани и приети общо седем докладни записки.
Още в началото, въпреки различията и направетите предложения, мнозинството от съветниците приеха Общинския План за защита при бедствия за 2023г. Съветниците приеха Анализ на потребностите и подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Кубрат, както и Стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в общината за периода 2023-2024 година. Мнозинството подкрепи и Годишен план на дейностите за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в общината за 2024 година.
На сесията беше одобрена докладна записка за издаване на запис на заповед от Община Кубрат в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане за Сдружение „Местна инициативна група Завет – Кубрат“ за одобрени дейности и разходи по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие” за 2024 година съгласно Наредба № 1 от 22.01.2016 г. за прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на Стратегия за ВОМР“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г.
Въпреки разделението сред общинския съвет в крайна сметка беше одобрен и годишен доклад за наблюдението и изпълнението на План за интегрирано развитие на Община Кубрат 2021-2027г. за периода 01.01.2023 г. - 31.12.2023 г.
Разлютен дебат се заформи покрай определянето на основните месечни заплати на кмета на община Кубрат и кметовете на кметства, считано от 1 април 2024 г. От групата на ДПС дойде предложението новите възнаграждения да се изплащат с по-задна дата, каквато е 1 януари 2024г.
От групата на БНД изразиха уважение към работата на кметовете, но не подкрепиха предложението на Общинския съветник Сезгин Али, който на няколко пъти попадна в словесна престрелка с общинския съветник Бюрхан Мюзелифов. Отпор дадоха и присъстващите кметове, които не подкрепиха твърденията на опозицията, че изплащането на възнагражденията от 1 януари щяло да утежни финансово Общината.
Въпреки споровете председателят на местния парламент, Нуршен Халилова, подложи предложенията на гласуване и в крайна сметка беше одобрено определянето на основните месечни заплати на кмета на община Кубрат и кметовете на кметства да се счита от 1 януари 2024 г.
По време на сесията бяха определени маломерните имоти и лозя от общинския поземлен фонд за отдаване под наем за стопанската 2024/2025 година без търг или конкурс. С пълно мнозинство съветниците одобриха и предоставянето на краткосрочен безлихвен заем в размер на 60 хил. лв. на СНЦ „Агробизнесцентър-Кубрат“.

 

 

 

Община Кубрат Община Кубрат Община Кубрат
Община Кубрат Община Кубрат Община Кубрат

Назад