Информация за напредъка по проект „Грижа в дома в Община Кубрат“Във връзка с изпълнение на Административен договор BG05SFPR002-2.001-0040-C02 за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на дейностите по Проект № BG05SFPR002-2.001-0040 „Грижа в дома в Община Кубрат”, по процедура BG05SFPR002-2.001 “Грижа в дома”, финансира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027г., съфинансирано от Европейския съюз, Община Кубрат в качеството си на бенефициент чрез Дирекция „Специализирана администрация“ реализира следните дейности:
• Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги по домовете и психологическа подкрепа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания. Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост.
• Заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите).
• Предоставяне на лицата от целевата група на информация относно превенция и профилактика на здравето и социално значими заболявания.
• Осигуряване на супервизия и обучения на служителите, предоставящи почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда.
Към 31.01.2024г. 195 потребители продължават да ползват мобилни интегрирани здравно-социални услуги по домовете и психологическа подкрепа. През м. декември 2023г., Община Кубрат сключи допълнително споразумение №1 към проект BG05SFPR002-2.001-0040 „Грижа в дома в Община Кубрат”, по процедура BG05SFPR002-2.001 “Грижа в дома”, финансира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027г., съфинансирано от Европейския съюз за удължаване изпълнение на дейностите по проекта до 01.05.2024г.
Общата стойност на отпуснатите финансови средства е в размер на 775 368.81 лв., от които: 659 063.49 лв., съфинансирано от ЕС и 116 305.32лв., национално съфинансиране.
В резултат на изпълнение на проектните дейности от тяхното стартиране към настоящия момент е осигурен достъп до почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги, психологическа подкрепа и консултиране в съответствие със спецификата на потребности на възрастни хора с ограничения или в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания и техните семейства от община Кубрат на 227 потребителя.
Подобрено е качеството на живот на 227 лица от целевата група, като са създадени условия и е осигурена подкрепа насочени към ефективно упражняване правото им на независим живот и соц. включване, при зачитане на правата им, съобразяване с техните възможности и специфични потребности.

От екипа за управление на проекта

 

 

Информационна брошура по проект „Грижа в дома в Община Кубрат“ Версия за Acrobat Reader

 Назад