Обявление от Общинска служба по земеделие - Кубрат

Общинската служба по земеделие – Кубрат на основание чл. 37в, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, уведомява собствениците и ползвателите на земеделски земи, че във връзка със сключването на споразумение за ползване на масивите за стопанската 2023/2024 година за землищата на с. Каменово и с. Точилари, община Кубрат, област Разград са изготвени заповеди за одобряване на споразумението по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ.
Заповедите по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ са налични в ОСЗ – Кубрат и са обявени на интернет страницата на ОДЗ – Разград.
Заповедите се обявяват по реда на чл. 37в, ал. 5 от ЗСПЗЗ и могат да бъдат обжалвани по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14 дневен срок от обявяването им чрез Директора на ОД „Земеделие“ – Разград пред Районен съд гр. Кубрат
Обжалването на заповедите не спира изпълнението им.На основание чл. 74, ал. 3 и 4 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, уведомяваме собствениците и ползвателите на земеделски земи, че във връзка със сключването на споразумения за ползването на масивите за стопанската 2023/2024 година за землищeто на с. Точилари на територията на Община Кубрат, Област Разград е изготвен проект на карта на масивите за ползване и регистър на имотите към нея.
Регистърът и картата са на разположение за разглеждане в ОСЗ – Кубрат.Общинската служба по земеделие – Кубрат на основание чл. 37в, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, уведомява собствениците и ползвателите на земеделски земи, че във връзка със склюването на споразумения за ползването на масивите за стопанската 2023/2024 година за землищата на с. Задруга, с. Равно, с. Севар и с. Юпер на територията на Община Кубрат, област Разград са изготвени заповеди за одобряване на споразумението по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ.
Заповедите по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ са налични в ОСЗ – Кубрат и са обявени на интернет страницата на ОДЗ – Разград.
Заповедите се обявяват по реда на чл. 37в, ал. 5 от ЗСПЗЗ и могат да бъдат обжалвани по реда на Административнопроцесуалния кодекс, в 14-дневен срок от обявяването им, чрез Директора на ОД „Земеделие“ – Разград пред Районен съд гр. Кубрат
Обжалването на заповедите не спира изпълнението им.

 

Назад