Община Кубрат сключи Административен договор за безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект BG05SFPR002-2.003-0040 „Бъдеще за децата в Община Кубрат“, по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюзНа 11.09.2023 г. между Министерство на труда и социалната политика, от една страна, и Община Кубрат, от друга страна, бе подписан Административен договор за безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект BG05SFPR002-2.003-0040 „Бъдеще за децата в Община Кубрат“, във връзка с процедура за подбор на проекти № BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз. Проектът е на обща стойност 391 161,62 лв. и е за срок от 26 месеца.
Проект „Бъдеще за децата в община Кубрат“ ще осигури предпоставки за повишаване на детското благосъстояние в общината. Това ще се постигне посредством комбинация от политики и мерки, насочени към осигуряване на комплексни грижи и закрила на децата, подкрепа на семействата, качествено образование и здравеопазване и достъп до услуги. Тези направления са и в основата на Европейската гаранция за детето (ЕГД), приета с Препоръката (ЕС) 2021/1004 на Съвета от 14 юни 2021. Чрез Европейската гаранция за детето се цели да се предотврати и противодейства на социалното изключване, като се гарантира достъпът на децата в нужда до набор от ключови услуги, като по този начин се допринася и за отстояването на правата на децата чрез борба с детската бедност и насърчаване на равните възможности. В изпълнение на европейската инициатива е разработен проект на План за действие в изпълнение на препоръката на Съвета за създаване на Европейска гаранция за детето (2030). Децата и младежите ще имат възможност за комплексна подкрепа – от полагане на грижи за малки деца до консултиране относно възможностите за подобряване на тяхното образование, квалификация, шансове за заетост и т.н. Предвиждат се дейности в помощ на семействата при отглеждането на децата, за стимулиране на по-голяма активност във всички сфери на живота, за подобряване качеството на връзката дете – родители, което от своя страна ще подобри атмосферата в семейната среда. Ще бъдат назначени специалисти с различен профил: здравен, социален, образователен. Те ще предоставят различни интегрирани здравно-социални услуги за деца от 0 до 18 години. В същото време ще бъдат ангажирани с превенцията на детската заболеваемост и информиране на целевата група с услугите за деца. Медицински специалисти, социален работник, логопед, психолог, рехабилитатор, медиатори, педагози ще работят в посока намаляване на негативните последици, предотвратяване на изоставянето и ограничаване предаването на бедността между поколенията.
Целта на проектното предложение е предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги, включително в домашна среда, както и други видове консултативна подкрепа с цел превенция на рисковете от изоставяне на детето, намаляване на негативните тенденции, свързани с детската бедност, както и подобряване качеството на живот в контекста на Европейската гаранция за детето (ЕГД). Конкретни цели: 1. Осигуряване на комплексни грижи и закрила на децата 2. Здравна профилактика и превенция на болестите при децата; 3. Формиране на родителски умения и подобряване на семейната среда; 4. Подкрепа на деца в ранна детска възраст и техните семейства за подобряване на достъпа до здравна грижа; 5. Предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги за деца и младежи; 6. Повишаване на училищната готовност на децата за включване в образователната система; 7. Предотвратяване изоставянето и/или настаняването на деца в специализирани институции; 8. Ограничаване предаването на бедността и социалното изключване между поколенията. Проектът допринася за изпълнението на Специфична препоръка 4 за 2019 г. „…Да предприеме мерки за социално приобщаване чрез подобряване на достъпа до интегрирани социални услуги…“ и Специфична препоръка 2 за 2020 г. „Да осигури подходяща социална закрила.“ Дейностите в проектното предложение изцяло съответстват на приоритетите и целите на ПРЧР 2021-2027 г., а именно Приоритет 2: „Социално включване и равни възможности“, Специфична цел 2 – „Насърчаване на социално-икономическата интеграция на маргинализираните общности като ромите“ и Специфична цел 3: „Подобряване на равния и навременен достъп до качествени и устойчиви услуги на достъпна цена, включително услуги, които стимулират достъпа до жилищно настаняване и ориентирани към индивида грижи, включително здравеопазване; модернизиране на системите за социална закрила, включително насърчаване на достъпа до социална закрила, като се обръща особено внимание на децата и групите в неравностойно положение; подобряване на достъпността, включително за хората с увреждания, ефективността и устойчивостта на системите за здравеопазване и на услугите за полагане на дългосрочни грижи“.
Основни дейности, който ще бъдат реализирани по проекта включват:
1. Подбор и наемане на персонал за извършване на дейности по СЦ2;
2. Подбор и наемане на персонал за извършване на дейности по СЦ3;
3. Планирани дейности по СЦ2;
4. Планирани дейности по СЦ3.
Индикатори за изпълнение (показатели за краен продукт) включват: Деца на възраст под 18 години (По-слабо развит) (Равен достъп до качествени социални и здравни услуги) – 500;
Индикатори (показатели) за резултат включват: Деца под 18 г. с подобрени условия на живот в резултат от интервенция от ЕСФ+ (По-слабо развит) (Равен достъп до качествени социални и здравни услуги) – 500;

 

 

Информационна брошура Версия за Acrobat Reader

 Назад