Съобщение - "Управление на собствеността"

   ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи) на общинската пътна и улична мрежа на територията на Община Кубрат”, уникален идентификационен номер на поръчката 00803-2010-0003 в Регистъра по обществените поръчки, публикувано обявление в ДВ № 12 / 08.10.2010 г.
   Община Кубрат уведомява, че датата, часа и мястото на отваряне на плик № 3 „Предлагана цена” е 04.11.2010 г. от 10.00 ч. в заседателната зала на Община Кубрат, гр. Кубрат, ул. „Княз Борис І” №1. При отваряне на плик № 3 „Предлагана цена” имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация.

 

Назад