Покана за информационна конференция от СНЦ „МИГ Завет - Кубрат“

Във връзка с Административен договор № РД 50–52 / 16.03.2023 г. за изпълнение на проект „Подготовка и разработване на Стратегия за водено от общностите местно развитие на територията на „МИГ Завет - Кубрат“ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. МИГ Завет-Кубрат кани всички представители на местната общност да вземат участие в информационна конференция, която ще се проведе на 17.05.2023 г. – гр. Кубрат, в Заседателна зала на Община Кубрат, с начален час 10:00.
Темата на конференцията е „Подготовка и разработване на стратегия за Водено от общностите местно развитие на територията на МИГ Завет-Кубрат“.
Основните дейности по проекта включват:
- подготовка на стратегия за ВОМР, финансирана от ЕЗФРСР или от повече от един от Европейските структурни и инвестиционни фондове;
- популяризиране процеса на разработване на Стратегия за ВОМР; включването на местното население в разработването и бъдещото прилагане на стратегията;
- обучение на заинтересовани страни и местни лидери;
- проучвания и анализи на територия.

 

 

Покана за участие информационната конференция Версия за Acrobat Reader

Назад