Съобщение - "Управление на собствеността"

   Община Кубрат уведомява, че отварянето на офертите за обществена поръчка с предмет: „Поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи) на общинската пътна и улична мрежа на територията на Община Кубрат” ще се извърши на 02.11.2010 г. от 13.00 ч. в Заседателната зала, ет. 2.
   Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.

 

Назад