116 служители на община Кубрат повишават квалификацията си

   Започна реализацията на проекта „Повишаване на капацитета на служителите на община Кубрат за по-качествено предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса“, който е на обща стойност 88 218.70 лв. Презентацията на инициативата, която е по оперативна програма „Административен капацитет“, се проведе в сряда с участието на общински служители, зам.-кмета на Кубрат Снежана Георгиева и секретаря на общината Хюсние Мустафова, ръководител на проекта.
   Предвижда се през следващите девет месеца 116 служители на местната администрация да повишат своята конкурентоспособност и професионална квалификация. Самите обучения са диференцирани в три сфери. Първата е информационни технологии, където 34 души ще повишат знанията и уменията си. Второто обучение ще се организира и проведе в Института за публична администрация. Общо 24 служители ще преминат серия от разнородни обучения, които са тясно свързани с конкретиката от ежедневната им работа и имат предопределеност от съответните казуси о ситуации в различни аспекти от рутината. Третата сфера е ключови компетентности. Предвижда се 58 служители да преминат обучения за разбота в интеркултурна среда, лидерски умения и екипна ефективност.
   Очаква се ефектът след приключването на проекта да се проявява в дългосрочен план и да се изразява в устойчиво подобряване на дейностите от общинските служители по обслужването на гражданите, предоставянето на услуги, прилагане на законодателството в дейността на община Кубрат, увеличаване на възможностите за проучване и трансфериране на добри практики, подобряване на събираемостта и отчетността при местните данъци и такси.

 

Назад