Пресконференция по проект „Грижа в дома в Община Кубрат”

Във връзка с изпълнението на проект „Грижа в дома в Община Кубрат”, по процедура BG05SFPR002-2.001 “Грижа в дома”, финансира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г., съфинансирано от Европейския съюз и Административен договор BG05SFPR002-2.001-0040-C01 за отпускане на безвъзмездна финансова помощ, в Заседателната зала на Община Кубрат се състоя пресконференция. На комуникационната проява присъстваха Кметът на Община Кубрат Алкин Неби, председателят на Общинския съвет Хюсеин Юмеров, представители на социални институции и служители. br />Проектът и неговите цели представи директорът на общинското предприятие "Социални услуги" в Кубрат Ахмед Камбер. Лекторът на срещата посочи, че общата стойност на проекта е 620 295 лева, от които 527 250 лв. съфинансиране от Европейския съюз и 93 044 лв. национално съфинансиране. Осигурената грижа в дома ще за над 218 потребители – възрастни хора и лица с увреждания.
С проекта "Грижа в дома в Община Кубрат" ще бъдат разширени възможностите за предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда, включително и в контекста на евентуални пандемични ситуации, като по този начин се защитава обществения интерес и се отговаря на нуждите на населението, обясни Камбер. По думите му чрез изпълнението на дейностите се цели да се достигне до най-уязвимите групи от населението, които ще получат подкрепа в зависимост от техните индивидуални потребности, чрез предоставяне на богат спектър от услуги в домашна среда. На потребителите ще бъдат доставяни храни и хранителни продукти, лекарства, купувани с техни средства, и ще бъдат плащани битови сметки. Хората от групата ще могат да заявяват и неотложни административни услуги. Продължителността на дейностите е 14 месеца.
За осъществяване на почасовите интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда е назначен мобилен екип, състоящ се от 58 домашни помощници, пет медицински лица и четирима координатори. Община Кубрат в качеството си на конкретен бенефициент по схемата ще създава възможност за ефективно предоставяне на социалната услуга. С решение на Общинския съвет потребителите по проекта не заплащат такса, обясни Ахмед Камбер.
От своя страна Общинското ръководство, начело с кмета Неби, подчерта, че институцията работи много добре и в тясно сътрудничество със социалните органи в общината, пожелавайки успех на всички лица ангажирани с реализацията и изпълнението на проекта.

 

 

 

Пресконференция по проект „Грижа в дома в Община Кубрат” Пресконференция по проект „Грижа в дома в Община Кубрат” Пресконференция по проект „Грижа в дома в Община Кубрат”
Пресконференция по проект „Грижа в дома в Община Кубрат” Пресконференция по проект „Грижа в дома в Община Кубрат” Пресконференция по проект „Грижа в дома в Община Кубрат”

Назад