Проведено заседание на Общински съвет - Кубрат на 29.03.2023 г.

Общински съвет – Кубрат проведе трето си редовно заседание за 2023 г., на което бяха разгледани и приети общо 13 докладни записки. Още в началото мнозинството от съветниците одобри разпределението на средствата от целева субсидия за капиталови разходи за 2023 г. в размер на 1 292 300 лв. по обекти за строителство и основен ремонт, за придобиване на материални и нематериални дълготрайни активи и за проучвателни и проектни работи, включително за съфинансиране на заеми за капиталови разходи.
Местният законодателен орган прие отчета за дейността на Общинския съвет и неговите комисии за периода от месец юли 2022 г. до месец декември 2022 г. включително. Одобрен бе и Годишния доклад за наблюдението и изпълнението на Плана за интегрирано развитие на Община Кубрат 2021 – 2027 г. за периода 01.01.2022 г. - 31.12.2022 г. Общинският съвет прие Общинска програма за закрила на детето за 2023 година. Одобрена бе и бюджетната прогноза на Община Кубрат за периода 2024 – 2026 година на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности.
Съветниците определиха маломерните имоти и лозя от общинския поземлен фонд за отдаване под наем за стопанската 2023/2024 година без търг или конкурс. Общинският съвет прие Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет. Съветниците приеха и нова Наредба за прием в първи клас в общинските училища в град Кубрат.

 

 

 

Проведено заседание на Общински съвет - Кубрат Проведено заседание на Общински съвет - Кубрат Проведено заседание на Общински съвет - Кубрат

Назад