Приключи изпълнението на проект „Реконструкция на Екопътека и прилежаща традиционна зона за отдих с изграждане на туристически атракции в Лесопарк, гр. Кубрат, Община Кубрат - етап 2“Община Кубрат в качеството си на бенефициент приключи изпълнението на проект: „Реконструкция на Екопътека и прилежаща традиционна зона за отдих с изграждане на туристически атракции в Лесопарк, гр. Кубрат, Община Кубрат – етап 2“, който се изпълни по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.240-0002-C01/2021 от 31.03.2021 г., сключен с Държавен фонд „Земеделие“ и Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Завет – Кубрат“ по процедура BG06RDNP001-19.240 - MИГ Завет – Кубрат: подмярка 7.5 "Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура" от подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. съфинансирана от Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони.
Общата стойност на инвестиционния проект е 88 223,08 лв. без ДДС, от които 79 400,77 лв. европейско и 8 822,31 лв. национално съфинансиране.
Главната цел на проекта е цялостно изграждане, допълване и довършване на втората част от Екопътеката в Лесопарк гр. Кубрат, чрез създаване на места за отдих с туристически атракции, спортни и образователно-познавателни кътове и осигуряване на достъпна среда за хора със здравословни проблеми.
Целта е директно свързана със Специфична цел 1 „Развитие на социалната, образователна и културна инфраструктура и подобряване на възможностите за активен живот, социално приобщаване и разнообразни дейности за свободното време на хората от всички поколения” от Приоритет 2 на Стратегията за ВОМР на МИГ Завет-Кубрат: „Повишаване качеството на живот на територията, развитие и активизиране на местните човешки, природни, материални и културни ресурси”.
Основните дейности изпълнени по проекта са:
- реконструкция на втората част от пешеходната алея с изпълнение на ремонтни дейности по полагане на нова асфалтова настилка;
- оформяне на кът за отдих на голямата площадка, намираща се в непосредствена близост със сградата на "Хижата", оборудван с беседка, пейки, барбекю и съоръжение за игри и спорт;
- ремонтни дейности за възстановяване на съществуващата чешма при "Хижата";
- монтиране на лесопаркова мебел - пейки, маси, съдове за смет, равномерно разположени на места от двете страни на екопътеката;
- оформяне на терена в новосъздадените кътове за отдих, спорт и комуникации за осигуряване на безпрепятствен достъп за майки с детски колички и за хора на инвалидни колички.
С изпълнението на заложените в проекта дейности се реализират стратегически цели на Община Кубрат за създаване на устойчиво благоприятна, здравословна жизнена среда. Изпълнени са екомерки за установяване на трайно природно равновесие в микросредата на територията, където ще се осъществява възпитателно въздействие за ангажирано, отговорно и природосъобразно възпитание на младото население с привличането му в участие по дейности за опазване на територията.

 

 

Информационна брошура за проекта „Реконструкция на Екопътека и прилежаща традиционна зона за отдих с изграждане на туристически атракции в Лесопарк, гр. Кубрат, Община Кубрат - етап 2“ Версия за Adobe Acrobat

 

 

Приключен проект „Реконструкция на Екопътека и прилежаща традиционна зона за отдих с изграждане на туристически атракции в Лесопарк, гр. Кубрат, Община Кубрат - етап 2“ Приключен проект „Реконструкция на Екопътека и прилежаща традиционна зона за отдих с изграждане на туристически атракции в Лесопарк, гр. Кубрат, Община Кубрат - етап 2“ Приключен проект „Реконструкция на Екопътека и прилежаща традиционна зона за отдих с изграждане на туристически атракции в Лесопарк, гр. Кубрат, Община Кубрат - етап 2“
Приключен проект „Реконструкция на Екопътека и прилежаща традиционна зона за отдих с изграждане на туристически атракции в Лесопарк, гр. Кубрат, Община Кубрат - етап 2“ Приключен проект „Реконструкция на Екопътека и прилежаща традиционна зона за отдих с изграждане на туристически атракции в Лесопарк, гр. Кубрат, Община Кубрат - етап 2“ Приключен проект „Реконструкция на Екопътека и прилежаща традиционна зона за отдих с изграждане на туристически атракции в Лесопарк, гр. Кубрат, Община Кубрат - етап 2“

 

Назад