Приключи изпълнението на проект „Реконструкция на Екопътека и прилежаща традиционна зона за отдих с изграждане на туристически атракции в Лесопарк, гр. Кубрат, Община Кубрат“Община Кубрат в качеството си на бенефициент приключи изпълнението на проект: „Реконструкция на Екопътека и прилежаща традиционна зона за отдих с изграждане на туристически атракции в Лесопарк, гр. Кубрат, Община Кубрат“, който се изпълни по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.240-0001-C01/2020 от 04.11.2020 г., сключен с Държавен фонд „Земеделие“ и Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Завет – Кубрат“ по процедура BG06RDNP001-19.240 - MИГ Завет – Кубрат: подмярка 7.5 "Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура" от подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. съфинансирана от Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони.
Общата стойност на инвестиционния проект е 86 690,80 лв. без ДДС, от които 78 021,72 лв. европейско и 8 669,08 лв. национално съфинансиране.
Главната цел на проекта е реконструкция на зона за отдих по протежението на традиционно съществуваща Екопътека, със създаване на места за отдих с туристически атракции, спортни и образователно-познавателни кътове и осигуряване на достъпна среда за хора със здравословни проблеми.
Целта е директно свързана със Специфична цел 1 „Развитие на социалната, образователна и културна инфраструктура и подобряване на възможностите за активен живот, социално приобщаване и разнообразни дейности за свободното време на хората от всички поколения” от Приоритет 2 на Стратегията за ВОМР на МИГ Завет-Кубрат: „Повишаване качеството на живот на територията, развитие и активизиране на местните човешки, природни, материални и културни ресурси”.
Основните дейности изпълнени по проекта са:
- полагане на нова асфалтова настилка;
- оформяне на кът за отдих около съществуваща чешма с изграждане на малък заслон и монтиране на обзавеждане с подходяща лесопаркова мебел - беседки, барбекюта, пейки с маси, детски и спортен кът;
- монтиране на лесопаркова мебел - пейки, маси и съдове за смет на подходящо оформени кътове, равномерно разположени от двете страни на екопътеката;
- оформяне на терена в новосъздадените кътове за отдих, спорт и комуникации за осигуряване на безпрепятствен достъп за майки с детски колички и за хора на инвалидни колички;
- монтиране на съоръжения за спорт (висилка, успоредка, уред за раздвижване на ръце и крака и др.) на оформените кътове за спорт, включително и за хора с двигателни затруднения.
С изпълнението на заложените в проекта дейности се реализират стратегически цели на Община Кубрат за създаване на устойчиво благоприятна, здравословна жизнена среда. Изпълнени са екомерки за установяване на трайно природно равновесие в микросредата на територията, където ще се осъществява възпитателно въздействие за ангажирано, отговорно и природосъобразно възпитание на младото население с привличането му в участие по дейности за опазване на територията.

 

 

Информационна брошура за проекта „Реконструкция на Екопътека и прилежаща традиционна зона за отдих с изграждане на туристически атракции в Лесопарк, гр. Кубрат, Община Кубрат“ Версия за Adobe Acrobat

 

 

Приключен проект „Реконструкция на Екопътека и прилежаща традиционна зона за отдих с изграждане на туристически атракции в Лесопарк, гр. Кубрат, Община Кубрат“ Приключен проект „Реконструкция на Екопътека и прилежаща традиционна зона за отдих с изграждане на туристически атракции в Лесопарк, гр. Кубрат, Община Кубрат“ Приключен проект „Реконструкция на Екопътека и прилежаща традиционна зона за отдих с изграждане на туристически атракции в Лесопарк, гр. Кубрат, Община Кубрат“
Приключен проект „Реконструкция на Екопътека и прилежаща традиционна зона за отдих с изграждане на туристически атракции в Лесопарк, гр. Кубрат, Община Кубрат“ Приключен проект „Реконструкция на Екопътека и прилежаща традиционна зона за отдих с изграждане на туристически атракции в Лесопарк, гр. Кубрат, Община Кубрат“ Приключен проект „Реконструкция на Екопътека и прилежаща традиционна зона за отдих с изграждане на туристически атракции в Лесопарк, гр. Кубрат, Община Кубрат“

 

Назад