Проведено заседание на Общински съвет - Кубрат на 25.01.2023 г.

Общинският съвет в Кубрат проведе първото си редовно заседание за 2023 година. Още в началото беше приет Отчет за изпълнение на Програмата за опазване на околната среда на територията на община Кубрат през 2022 г., както и Годишен отчет за изпълнение на дейностите по Програмата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на общината за 2022 година.
По темата за безстопанствените кучета постъпиха няколко въпроса, свързани с образуваните дела по отношение на пострадали лица от нападения. На въпросите отговори заместник-кметът Мирослав Йорданов, който обобщи казуса с делата и изграждането на приюта, заявявайки, че до момента е имало проблем с доставката на специализиран превоз при транспортиране на животните, каквито са законовите изисквания на Българската агенция по безопасност на храните /БАБХ/. Зам.-кметът Йрданов заяви, че приюта за безстопанствени животни е готов и вече функционира, с уточнението обаче, че той е с ограничен капацитет според изискванията и, че в него се прибират само и единствено агресивните кучета. По тази точка от групата на „ЗНС“ постъпи запитване дали не могат гражданите, притежаващи домашни кучета, да ги регистрират, а при неспазване на наредбата, да бъдат санкционирани? На това запитване председателят на местния парламент Хюсеин Юмеров уточни, че то ще трябва първо да се оформи като предложение, а след това да бъде внесено и за обсъждане.
По време на заседанието съветниците приеха План за действие на Община Кубрат в изпълнение на областната стратегия за равенство, приобщаване и участие на ромите за 2021-2030 година, както и Годишния отчет за 2022 година за изпълнение на Програмата за управление за периода 2019-2023 година на кмета Алкин Неби. По тази точка също се появиха запитвания, на които отговори кметът Неби.
Съветниците приеха Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2023 година, както и Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Кубрат за 2023 година. От групата съветници на „ЗНС“ постъпи предложение всички ръководители на читалища да участват в изготвянето на читалищните програми и дейности, като разяснителни отговори даде завеждащият отдел „ПКСДТО“ Здравко Вутов. Общинският съвет прие също Общински план за младежта за 2023 година.
Съветниците упълномощиха кмета Алкин Неби да подпише запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие“ в размер до 50 074,80 лв. за обезпечаване на 50 % от заявения размер на авансово плащане за 2023 г. на МИГ Завет - Кубрат“ по проект „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.
Местният парламент одобри придобиването на дълготрайни материални активи за снегопочистване на общинска пътна мрежа на територията на община Кубрат. По тази точка стана ясно, че към 31 декември 2022 г. неусвоените средства от постъпилите през 2020 г., 2021 г. и 2022 г. по бюджета на Община Кубрат трансфери от централния бюджет за зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа са в размер на 449 211 лв. От тях 125 851 лв. представляват преходен остатък от средствата за зимно поддържане за 2020 г., 142 360 лв. - преходен остатък от снегопочистване и зимно поддържане на общинска пътна мрежа за 2021 г., а останалите 181 000 лв. – преходен остатък от средствата за снегопочистване за 2022 г.
На заседанието беше прието Общината да кандидатства за директно предоставяне на средства по процедура „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление“ с финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост от Националния план за възстановяване и устойчивост.
Съветниците одобриха Общината да кандидатства с проектно предложение „Единство в многообразието, чрез живите традиционни културни форми“ по процедура чрез подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на „Местна инициативна група Завет-Кубрат“. Кметът Алкин неби направи уточнение, след запитване, че чрез реализацията на този проект ще могат да се закупят нови народни носии и туники за танцовите състави в общината.
Съветниците приеха извършване на вътрешни компенсирани промени в одобрената с решение на Общински съвет-Кубрат план-сметка за определяне на необходимите разходи по Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/ на Община Кубрат за 2023 г., като кметът Неби изрично подчерта, че не става въпрос за увеличение на данъци и такси. Отговорът дойде след въпрос на общинския съветник Орхан Бедиханов дали отчисленията могат да се намалят, а с това и таксите за битови отпадъци за гражданите, тъй като от 2011 г. беше въведена такса депониране или т.н. отчисления за депониране. Целта беше да се насърчат общините да намалят количествата на отпадъците, които депонират като въвеждат разделно събиране, повторна употреба, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци. Полемиката по тази докладна дойде след като на няколко пъти беше внушено, че Общината е увеличавала, или ще увеличава такса „смет“ за гражданите, което Алкин Неби категорично отхвърли. Кубратския градоначалник допълни, че Общината работи точно в тази насока за намаляване на тонажите, закупувайки съдове за смет в село Точилари и като експеримент разполага по един съд на домакинство, отчитайки, че тази практика вече дава положителни резултати.
На заседанието местният парламент определи за представител на Община Кубрат кмета г-н Алкин Неби в извънредно заседание на акционерите в МБАЛ „Св. Иван Рилски“ АД в Разград, което ще се проведе на 17-ти февруари т.г. За заместник на кмета Неби, при евентуално негово отсъствие, общинарите решиха това да е зам.-кмета г-н Мирослав Йорданов.
По време на заседанието бе утвърден списък на общинските жилища по своето предназначение, като съветниците гласуваха и анблок две докладни, свързани с изменения на две решения от проведено заседание през месец март 2022 година. В края на заседанието бяха връчени писмени отговори от д-р Леман Балканджиева и кмета Алкин Неби на общинския съветник Мариета Борисова, свързани с дейността на Общинската болница и обновяването на детска площадка в центъра на град Кубрат.
По време на заседанието бяха разгледани и гласувани общо 16 докладни записки.

 

Назад