Информация за приключване на проект „Патронажна грижа + в община Кубрат - Компонент 2”На 18.01.2023 г. успешно приключи изпълнението на проект № BG05M9OP001-6.004-0134-C01 „Патронажна грижа + в община Кубрат – Компонент 2”. Проектът бе на обща стойност 133 881,46 лв. и се реализира за срок от 6 месеца.
Основни дейности, които се предоставиха във връзка с изпълнението на проекта, бяха следните:
1. Патронажна грижа;
2. Превенция на COVID 19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности.
Бяха предоставени почасови мобилни интегрирани здравно-социално услуги в община Кубрат на 62 лица. Дейности по доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, включително лекарства, заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги и предоставянето на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда се изпълниха в рамките на 6 месеца от мобилен екип, който включва 18 домашни помощници и една медицинска сестра.
Целта по дейността "Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности" се изразяваше в предприемане на мерките по превенция от заразяване с COVID-19 и оказване на подкрепа на социалните услуги, делегирани от държавата дейности в извънредната обстановка в отговор на актуалните нужди, свързани с разпространението на коронавируса. Дейността бе насочена към 120 потребителите на социални услуги, държавно делегирани дейности в община Кубрат, 43 заети лица към момента на стартиране на проекта и 22 допълнително заети лица по проекта.

 

Назад