Стартира прием на проектни предложения по подмярка „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап I“ по Плана за възстановяване и устойчивост на Република БългарияОбщина Кубрат уведомява, че със Заповед № РД-02-14-1246 / 20.12.2022 г. на заместник-министъра на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, са утвърдени Насоки за кандидатстване за провеждане на процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап I“ от инвестиционен проект П9а „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“ в рамките на инвестиция C4.I1 „Подкрепа за обновяване на сградния фонд“, „Подмярка 1: Обновяване на жилищни сгради“ от Националния план за възстановяване и устойчивост, определящи условията за кандидатстване и условията за изпълнение, заедно с приложенията към тях.
Документите са публикувани на интернет страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020):
• https://www.mrrb.bg/bg/utvurdeni-nasoki-za-kandidatstvane-po-procedura-podkrepa-za-ustojchivo-energijno-obnovyavane-na-jilistniya-sgraden-fond-etap-i/
• https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/dbc86350-cccd-414a-a175-a1d440952525
Общият размер на средствата за тази процедура (за Етап 1) е в размер на 1 129 881 600 лева с включен ДДС. В тази сума е включен и невъзстановим данък върху добавената стойност в размер на 188 313 600 лева.
Одобрените сгради ще получат до 100 % безвъзмездна финансова помощ. ССО, в които се упражнява стопанска дейност, са получатели на минимална помощ съгласно механизма на схемата за минимална помощ или заплащат съответната част от разходите определен в съответствие с Приложение №9.
Минималният размер на заявените средства по всеки индивидуален ПИИ е 50 000 лева.
Максималният размер на заявените средства по всеки индивидуален ПИИ за сграда/блок-секция не може да надхвърля 9 500 000 лева.
Срок за кандидатстване по настоящата процедура - не по-късно от 17:00 часа на 31.05.2023 г.
Допустимите дейности за финансиране са:
• Дейности по изпълнение на мерки за енергийна ефективност, които са предписани като задължителни за сградата в обследването за енергийна ефективност:
o По външните сградни ограждащи елементи:
- подмяна на дограма (прозорци, врати, витрини и др.);
- топлинно изолиране на външните ограждащи елементи (външни стени, покриви, подове и др.);
o По системите за поддържане на микроклимата:
- ремонт, модернизация или подмяна на амортизирани общи части на системите за отопление, охлаждане и вентилация на сградата за повишаване на енергийната ефективност, в границите на вътрешната отоплителна инсталация и без да се засягат съоръжения и арматурата собственост на топлофикационни предприятия, регистрирани по Закона за енергетиката;
- реконструкция на вертикалната система за отопление в хоризонтална, като се осигурява индивидуално отчитане на разхода на топлина за всеки собственик на самостоятелен обект в сградата;
- ремонт или подмяна на електрическата инсталация в общите части на сградата и изпълнение на енергоспестяващо осветление в общите части;
- инсталиране на система за автоматизирано централизирано управление на осветлението в общите части на жилищната сграда;
• Поставяне/инсталиране на системи за оползотворяване на енергия от възобновяеми енергийни източници за енергийните потребности на сградата и батерии за съхранение на енергия, бойлери за гореща вода към общите части на системата (не за индивидуално ползване на СО), ако са предписани в енергийното обследване;
• Съпътстващи строителни и монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за енергийна ефективност и съответното възстановяване на общите части на сградата в резултат на изпълнените мерки с енергоспестяващ ефект. Съпътстващите строителни и монтажни работи са свързани единствено с възстановяването на първоначалното състояние, нарушено в резултат на обновяването на общите части и на подмяната на дограма в самостоятелния обект;
• Ремонт на покрив (скатен или плосък покрив), който може да включва дейности по възстановяване на покрития, хидроизолация, обшивки, водоотвеждаща система – допустимо само при предписана в енергийното обследване енергоспестяваща мярка „Топлоизолация на покрив“;
• СМР, които произтичат от нормативни изисквания свързани с безопасната експлоатация на сградите и са предписани като задължителни в техническия паспорт на сградата и СМР, които са нормативно необходими за въвеждане на сградата в експлоатация:
o СМР, свързани с отстраняване на локални дефекти и повреди, които не нарушават общата конструктивна устойчивост на сградите, но в същото време създават пряка опасност за преките ползватели или неотстраняването им би довело до по-сериозни промени в носещата конструкция на сградата в бъдеще;
o СМР, свързани с осигуряване на пожарна безопасност, изграждане/ремонт/подмяна на мълниезащитна и заземителна инсталация, осигуряване на достъпна архитектурна среда до входа на жилищната сграда.

Важно!
Няма да се финансират:
• Подмяна или монтиране на отоплителни тела в самостоятелните обекти;
• Обзавеждане и оборудване в самостоятелните обекти;
• Ремонт в самостоятелните обекти извън дейностите по възстановяване на първоначалното състояние на обектите вследствие ремонта на общите части или подмяната на дограма;
• Изпълнение на мерки по асансьорите и/или подмяна и/или монтиране на асансьори с нови или втора употреба;
• Изпълнение на дейности по вертикална планировка около сградата;
• Ремонт и подмяна на ВиК инсталации.

Основната цел на настоящата процедура за предоставяне на средства от МВУ е устойчиво енергийно обновяване на националния сграден фонд от жилищни сгради.
Конкретни цели:
• Подобряване енергийните характеристики на националния сграден фонд от жилищни сгради, чрез прилагане на интегрирани енергоефективни мерки;
• Достигане на клас на енергопотребление минимум „B“ след прилагане на енергоспестяващи мерки при жилищни сгради;
• Стимулиране на минимум 30% спестяване на първична енергия за обновените жилищни сгради;
• Ресурсна ефективност, икономическа целесъобразност, декарбонизация чрез ВЕИ, устойчив строителен процес;
• Намаляване на енергийната бедност, чрез намаляване на разходите за енергия;
• Подобряване на условията и качеството за живот на населението в страната чрез технологично обновление и модернизиране на сградния фонд.
Допустими са всички многофамилни жилищни сгради, които се управляват по реда на Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС) * и са проектирани преди 26 април 1999. * Многофамилните жилищни сгради, които се управляват по реда на ЗУЕС са тези, в които броят самостоятелни обекти са най-малко четири и принадлежат на повече от един собственик. Сградата следва да е жилищна и да е предназначена за постоянно обитаване, в която най-малко 60 на сто от нейната разгъната застроена площ се заема от жилища (съгласно § 5, т. 29 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ).
Одобрените сгради ще получат до 100 % безвъзмездна финансова помощ.
Крайни получатели са сдружения на собствениците, създадени по реда на ЗУЕС, се обръщат за партньорство пред общината, на чиято територия се намира тяхната сграда/блок-секция/група от свързани блок-секции, като подават заявление за участие по образец към настоящите насоки.
Всяко сдружение ще трябва да изготви технически паспорт на сградата, както и енергийно обследване.
За сградата/блок-секцията/групата от свързани блок-секции следва да бъде представено:
- Заявление за участие;
- Обследване за енергийна ефективност и валиден сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация, изготвени по реда на чл. 48 от ЗЕЕ;
- Обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с удовлетворяване на изискванията по чл. 169, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ и Технически паспорт в съответствие с изискванията, определени в глава трета на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите;
- Документи свързани с проведените общи събрания за създаване на СС или други документи свързани с вземане на решения от страна на етажната собственост.
- Декларации за готовност за осигуряване на достъп до самостоятелните обекти, в случай че са поискани от общинската администрация;
- Други документи необходими за изготвянето на проектното предложение и изпълнението на проекта.
Кандидатстването за финансова помощ по настоящата процедура се осъществява въз основа на предложения, които се подават през общината партньор.
Предложения за изпълнение на инвестиция по настоящата процедура могат да бъдат подавани само в партньорство с общинската администрация на общината или районната администрация на района, където се намира сградата. Общинската администрация/районната администрация ще бъде водещ партньор в проекта и ще изпълнява функциите по неговото административно и финансово управление, както и отчитането му пред СНД.
Отчитайки необходимото време за проверки и други подготвителни дейности, общинската администрация ще приема заявления за участие до 10.05.2023 г. включително.

Важно!
Община Кубрат ще подпомогне сдружения на собствениците, създадени по реда на ЗУЕС, чрез финансиране със собствени средства изготвянето на обследване за енергийна ефективност и валиден сертификат за енергийни характеристики на сграда, обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с удовлетворяване на изискванията по чл. 169, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ и технически паспорт в съответствие с изискванията, определени в глава трета на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите.
В този случай е необходимо сдруженията на собствениците да заявят това писмено.
Отчитайки необходимото време за провеждане на обществени поръчки и други подготвителни дейности, общинската администрация ще приема заявления за участие до 15.02.2023 г. включително.

 

 

Информационна брошура Версия за Acrobat Reader

Назад