Община Кубрат сключи Административен договор за безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект BG05SFPR002-2.002-0004 „Укрепване на общинския капацитет в Община Кубрат“ финансиран от Европейския социален фонд плюсНа 23.12.2022 г. между Министерство на труда и социалната политика, чрез Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти”, от една страна, и Община Кубрат, от друга страна, бе подписан Административен договор за безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект BG05SFPR002-2.002-0004 „Укрепване на общинския капацитет в Община Кубрат“, във връзка с процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз. Проектът е на обща стойност 81 683 лв. и е за срок от 17 месеца.
Настоящият проект е насочен към оказване на подкрепа на служителите, ангажирани с изпълнението на правомощията им по Закона за социалните услуги , Закона за хората с увреждания и Закона за лична помощ с цел предоставянето на по-ефективна, ефикасна и качествена грижа на лицата от най-уязвимите групи от населението на община Кубрат. Гарантиране на равен достъп до социални услуги, отговарящи на индивидуалните потребности на лицата, както и правото на всяко лице на подкрепа за живот в домашна среда и в общността и насърчаване на интегрирания подход при осигуряването на подкрепа на лицата.
Проектното предложение цели да подкрепи реформирането на системата на социалните услуги и улесняването на преходите към новите механизми на местно ниво, чрез развитие и укрепване на общинския капацитет в община Кубрат. Специфични цели: - Предоставяне на интегрирана подкрепа в изпълнението на правомощията на община Кубрат по Закона за социалните услуги , Закона за хората с увреждания и Закона за лична помощ. - Плавно и безпроблемно въвеждане на реформите в областта на социалните услуги и личната помощ; - Ускоряване предоставянето на по-ефективна, ефикасна и качествена грижа на лицата от най-уязвимите групи от населението. Заложените цели в проекта ще допринасят за повишаване и надграждане на професионалните умения на служителите на община Кубрат ангажиран в обезпечаване задълженията и отговорностите по Закона за социалните услуги чрез включването им в обучения по стандартите за качество на социалните услуги. Проектното предложение е в унисон с Приоритетна ос 2 „Социално включване и равни възможности“ и по конкретно на Специфична цел 3 „Подобряване на равния и навременен достъп до качествени и устойчиви услуги на достъпна цена, включително услуги, които стимулират достъпа до жилищно настаняване и ориентирани към индивида грижи, включително здравеопазване; модернизиране на системите за социална закрила, включително насърчаване на достъпа до социална закрила, като се обръща особено внимание на децата и групите в неравностойно положение; подобряване на достъпността, включително за хората с увреждания, ефективността и устойчивостта на системите за здравеопазване и на услугите за полагане на дългосрочни грижи“.
Целевата група, към която е насочен проекта, са служители от институции / организации / администрации, ангажирани с политиките в социалната сфера и служителите на доставчици на социални и интегрирани здравно-социални услуги. В проекта "Укрепване на общинския капацитет в община Кубрат" ще бъдат нает 3-ма служители - един нов служител и два настоящи служители. В дейностите по обучение и супервизия ще бъдат включени общо 10 служители на община Кубрат, които участват в изпълнението на правомощията им по ЗСУ, ЗХУ и ЗЛП.
Идентифицирани нужди:
• информиране на населението относно съществуващите социални услуги, които имат право да ползват, условията и сроковете за тяхното ползване;
• информиране на потребителите относно условията за заплащане и пълно и частично освобождаване от заплащане на такса за ползване на социални услуги;
• необходимост от консултиране на лицата при избор на подходящи за тях социални услуги.
• Социално сближаване и съдействие с цел улесняване на социалното приобщаване и защита на основните права;
• Интегриране и информиране на хората с трайни здравословни проблеми или увреждания.
• Предоставяне на възможност за връщане на реалния пазар на труда на лицата, които полагат грижи за близките си с увреждания и превенция на социалната изолация;
Идентифицирани проблеми:
• Липса на информация относно изискванията на ЗСУ, ЗХУ и ЗЛП ;
• Възникване на конфликти и противоречия между потребител и асистент;
• Липса на информация, относно удовлетвореността от предоставяната социална услуга;
• Занижен контрол и мониторинг на услугите АП и ЛП, поради липсата на персонал от страна общината;
• Липса на доставчици на социални услуги;
• Отдалеченост на населените места от общинския център;
Новоназначените специалисти ще изпълняват следните дейности:
- Информиране на лицата относно съществуващите социални услуги, които имат право да ползват, условията и сроковете за тяхното ползване;
- Идентифициране на потребители, отговарящи на условията на целевите групи на двете услуги;
- Съдействие и консултиране на лицата за избор на подходящи за тях социални услуги;
- Провеждане на разяснително-информационна дейност по предоставянето на двете услуги;
- Посредничество за уреждане на споровете между ползвателя на съответната услуга и неговия асистент;
- Извършване на мониторинг на услугите АП и ЛП;
- Посещения на място в домовете на потребителите;
- Упражняване на контрол при предоставяне на разкрити и функциониращи социални услуги делегирани от държавата дейности на територията на община Кубрат.
Реализирането на проекта "Укрепване на общинския капацитет в община Кубрат" ще допринесе за решаване на идентифицираните проблеми и задоволяване на нуждите на целевата група. Подкрепата ще бъде насочена към улесняване достъпа до социални услуги в общността, в подкрепа за социално включване на възрастни хора и лица с увреждания. Ще се подобри качеството на живот на възрастните и лицата с увреждания чрез създаване на условия и подкрепа за ефективно упражняване правото им на независим живот и социално включване, при зачитане на правото им на личен избор, съобразен с техните възможности и специфични потребности За укрепване и повишаване на общинския капацитет ще бъдат организирани и проведени обучения и супервизии на служителите, включително и служители на социалните услуги, които се финансират от държавния бюджет и които участват в изпълнението на правомощията по ЗСУ, ЗХУ и ЗЛП. Планираните обучения на служителите ще бъдат свързани с изпълнението на правомощията им по ЗСУ, ЗХУ и ЗЛП. Темите, които се включват в обученията ще се определят спрямо идентифицираните нужди. На обучението ще се очертаят основните права, задължения и отговорности на всеки служител, участващ в дейностите. С цел оказване на организационно-методическа подкрепа на персонала, се предвижда провеждането на супервизии.

 

 

Информационна брошура Версия за Acrobat Reader

Назад