Стартира изпълнението на проект „Грижа в дома в Община Кубрат“Община Кубрат подписа Административен договор BG05SFPR002-2.001-0040-C01 за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на дейностите по Проект № BG05SFPR002-2.001-0040 „Грижа в дома в Община Кубрат”, по процедура BG05SFPR002-2.001 “Грижа в дома”, финансира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027г., съфинансирано от Европейския съюз.
Общата стойност на отпуснатите финансови средства е в размер на 620 295,05 лв., от които 527 250,80 лв. съфинансирано от ЕС и 93 044,25 лв. национално съфинансиране.
Проектните дейности стартират, считано от 01.12.2022 г. и са за период от 14 месеца.
В изпълнение на дейностите по проекта ще бъде осигурена грижа в домашна среда на над 115 възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания.
Основната цел на Проект "Грижа в дома в Община Кубрат" е да се осигури подкрепа в домашна среда за лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа на територията на община Кубрат. Ще бъдат разширени възможностите за предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда, включително и в контекста на евентуални пандемични ситуации, като по този начин се защитава обществения интерес и се отговаря на нуждите на населението. Чрез изпълнението на дейностите по проекта се цели да се достигне до най-уязвимите групи от населението, които ще получат навременна и професионална подкрепа в зависимост от техните индивидуални потребности, чрез предоставяне на богат спектър от услуги в домашна среда, в т.ч.:
• Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги по домовете и психологическа подкрепа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания.
• Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, както и осигуряване на транспорт на персонала, предоставящ услугите, от/до домовете на лицата. Допустимо е също така заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите).
• Предоставяне на лицата от целевата група на информация относно превенция и профилактика на здравето и социално значими заболявания, включително консултации с диетолог и др. специалисти при необходимост.
• Осигуряване на супервизия и обучения на служителите, предоставящи почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда.
За осъществяване на заложените дейности се предвижда да бъдат назначени 67 лица, в т.ч. координатори, медицински сестри, домашни помощници.
В изпълнение на проектните дейности ще бъдат осигурени и супервизия и обучения на служителите, предоставящи почасови мобилни интегрирани здравно социални услуги в домашна среда.

 

 

Информационна брошура Версия за Acrobat Reader
Обява за подбор на длъжностите „Медицинска сестра“ / „Домашен помощник” Версия за Acrobat Reader
Обява за подбор на потребители на услугата Версия за Acrobat Reader

 Назад