Допълнително споразумение към договор за изпълнение на проект „Предоставяне на интегрирани социални услуги за деца и родители от уязвими групи в Община Кубрат“На 25.11.2022 г., кметът на община Кубрат, Алкин Неби подписа допълнително споразумение №05 към договор BG05M9OP001-2.004-0025-C01 „Предоставяне на интегрирани социални услуги за деца и родители от уязвими групи в Община Кубрат”, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, процедура BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие“.
Общата стойност на проекта е 919 166,42 лв. (деветстотин и деветнадесет хиляди лева сто шестдесет и шест лева и четиридесет и две стотинки) в това число:
- 85 % разходи по линия на европейско финансиране в размер на 781 291, 46 лева
- 15 %разходи по линия на национално финансиране в размер на 137 874, 96 лева
Срокът/периодът на изпълнение на проекта е 83 месеца, но не по-късно от 30.06.2023год.
Цели на проекта:
• Разширяване обхвата на социалните услуги от комплексен тип в местната общност за подобряване готовността на децата от 0 до 7 години за включване в образователната система;
• Създаване на местна мрежа за социална подкрепа и формиране на родителски умения сред уязвимите социални групи;
• Подобряване на материалната база в Общината за повишаване качеството на услугите, свързани с грижата и развитието на децата от 0 до 7 години от уязвими социални групи;
След извършване на оценка на потребностите ще бъдат предоставяни почасови мобилни консулативни интегрирани социални услуги за деца и родители от уязвими групи в Община Кубрат.
Включването на потребители в проектните дейности ще се извършва през целия срок на действие на договора.

 

 

Допълнително споразумение към договор за изпълнение на проект „Предоставяне на интегрирани социални услуги за деца и родители от уязвими групи в Община Кубрат“ Версия за Adobe Acrobat

 

Назад