Проведено заседание на Общински съвет - Кубрат на 28.10.2022 г.

Местният парламент в Кубрат проведе десетото си редовно за тази година заседание, на което бяха гласувани и приети общо 9 докладни записки. Вносители на докладите бяха Кметът Алкин Неби и заместник-кметът Женифер Пойраз.
Още в началото на заседанието мнозинството от съветниците одобриха продажбата на тринадесет незастроени урегулирани поземлени имоти в село Севар чрез публичен търг с явно наддаване. По тази точка стана ясно, че 30% от постъпленията от продажбата на имотите ще се използват за основен и текущ ремонт на социалната и техническа инфраструктура на територията в село Севар.
Преди това постъпи предложение към това направление да бъдат заделени общо 50 на сто от приходите, но то не бе прието след гласуване.
С 19 гласа „за“ съветниците одобриха Община Кубрат да кандидатства с проектно предложение „Грижа в дома в община Кубрат“ по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „ГРИЖА В ДОМА“ по Програмата за “Развитие на човешките ресурси” 2021-2027. Целта е да се осигури подкрепа в домашна среда за лица с увреждания и възрастни хора, нуждаещи се от грижа. Тя предвижда предоставянето на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги по домовете и психологическа подкрепа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване, както и за лица с увреждания. Целите предвиждат още доставяне на храна по домовете, хранителни продукти и такива от първа необходимост, както и осигуряване на транспорт на персонала, предоставящ услугите. Допустимо също така е заплащане на битови сметки и др.
Също единодушно съветниците одобриха точка, свързана с кандидатстване на Общината с проектно предложение „Укрепване на общинския капацитет в община Кубрат“ по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Укрепване на общинския капацитет“ по Програма “Развитие на човешките ресурси” 2021-2027.
Местният парламент даде съгласието си за кандидатстване пред Фонд „Социална закрила” с проектно предложение по Целева програма „Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд“, финансиран от Фонд „Социална Закрила” за нуждите на ДСП в Кубрат и осигуряване на съфинансиране по проекта. За целите на дейността на Домашния социален патронаж Община Кубрат ще кандидатства с проектно предложение за закупуване на автомобил за разнос на храна. Местната администрация ще кандидатства пред Фонд „Социална закрила“, който осигурява финансиране до 36 000 лв., като Община Кубрат ще осигури необходимото съфинансиране от общия бюджет за закупуване на автомобила.
Отново единодушно местните депутати одобриха кандидатстване на Община Кубрат с проектно предложение за изграждане на фотоволтаични инсталации за производство и съхранение на енергия за подпомагане на енергийните потребности на детските, учебните и общинските сгради на територията на общината. Общината ще кандидатства по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, от Мярка 7 „Основни услуги и обновяваме на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020“ с процедура за енергийна ефективност.
По време на сесията стана ясно, че Общината ще кандидатства и с проектно предложение за реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа на територията на общината. По тази точка гласуването със „за“ беше също единодушно.
Съветниците одобриха докладна записка, свързана със застраховане на имоти – частна общинска собственост, като одобриха и прехвърлянето на поддръжката на училищен автобус от СУ „Христо Ботев“ в Кубрат към Община Кубрат. Съветниците одобриха и прехвърлянето на Общински краткотрайни материални активи към Дома за възрастни хора в село Тертер, като второстепенен разпоредител.

 

 

 

Проведено заседание на Общински съвет - Кубрат Проведено заседание на Общински съвет - Кубрат Проведено заседание на Общински съвет - Кубрат

Назад