Обявление от Общинска служба по земеделие - Кубрат

Общинската служба по земеделие – Кубрат на основание чл.37в, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, уведомява собствениците и ползвателите на земеделски земи, че във връзка със склюването на споразумение за ползване на масивите за стопанската 2022/2023 година за землището на с. Савин, община Кубрат, област Разград е изготвена заповед за изменение на заповед №ПО-09-280-2/21.09.2022г.
Заповедта е налична в ОСЗ – Кубрат, обявена е на интернет – страницата на ОДЗ – Разград и може да бъде обжалвана по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14 дневен срок от обявяването й чрез Директора на ОД „Земеделие“ – Разград пред Районен съд гр. Кубрат.
Обжалването на заповедта не спира изпълнението й.На основание чл. 74, ал. 3 и 4 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, уведомяваме собствениците и ползвателите на земеделски земи, че във връзка със сключването на споразумения за ползването на масивите за стопанската 2022/2023 година за землищата Задруга, Каменово и Точилари на територията на община Кубрат, област Разград са изготвени проект на карта на масивите за ползване и регистър на имотите към нея.
Регистърът и картата са на разположение за разглеждане в ОСЗ – Кубрат.Общинската служба по земеделие – Кубрат на основание чл. 37в, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, уведомява собствениците и ползвателите на земеделски земи, че във връзка със склюването на споразумения за ползването на масивите за стопанската 2022/2023 година за землищата на с. Беловец, с. Бисерци, с. Божурово, с. Горичево, с. Задруга, с. Звънарци, с. Каменово, гр. Кубрат, с. Медовене, с. Мъдрево, с. Равно, с. Савин, с. Севар, с. Сеслав, с. Тертер, с. Точилари и с. Юпер на територията на община Кубрат, област Разград са изготвени заповеди за одобряване на споразумението по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ.
Заповедите по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ са налична в ОСЗ – Кубрат и са обявена на интернет – страницата на ОДЗ – Разград.
Заповедите се обявяват по реда на чл. 37в, ал. 5 от ЗСПЗЗ и могат да бъдат обжалвани по реда на Административнопроцесуалния кодекс, в 14 дневен срок от обявяването им, чрез Директора на ОД „Земеделие“ – Разград пред Районен съд гр. Кубрат
Обжалването на заповедите не спира изпълнението им.

 

Назад