Обявления от Общинска служба по земеделие - Кубрат

На основание чл. 72, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, уведомяваме собствениците и ползвателите на земеделски земии, че във връзка със сключването на споразумения за ползване на масивите за стопанската 2022/2023 година в землищата на територията на община Кубрат, област Разград, са изготвени предварителни регистри на имотите.
Предварителните регистри са на разположение за разглеждане в Общинска служба по земеделие гр. Кубрат.
Промени в предварителните регистри могат да се правят в срок до 15 август 2022 г.Общинската служба по земеделие – Кубрат на основание чл. 37в, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ и чл. 72б от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/, уведомява собствениците и ползвателите на земеделски земи в общината, че е издадена Заповед №РД-07-32 / 01.08.2022 г. на Директора на ОД "Земеделие" - Разград за сформиране на комисии със задача да ръководят сключването на споразумения между собственици и/или ползватели за създаване на масиви в съответното землище за стопанската 2022/2023 година.

 

 

Заповед №РД-07-32 / 01.08.2022 г. на Директора на ОД "Земеделие" - Разград Версия за Adobe Reader

 

Назад