Проведено заседание на Общински съвет - Кубрат на 30.06.2022 г.

   Общинският съвет в Кубрат проведе редовно заседание, на което бяха гласувани и приети общо 12 докладни записки.
   На заседанието бяха приети годишните финансови отчети за 2021 година на “Кубратска гора” ЕООД, на “МБАЛ - Кубрат” ЕООД и на ВиК “Меден кладенец” ЕООД в Кубрат.
   Мнозинството от съветниците даде съгласието си за удължаване срока на договора за търговско управление на управителя на ВиК „Меден кладенец” ЕООД в Кубрат Самир Джавдет.
   Съветниците одобриха продажбата на седем незастроени урегулирани поземлени имоти в село Горичево чрез публичен търг с явно наддаване, както и продажбата на няколко моторни превозни средства, собственост на „Кубратска гора“ ЕООД чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване.
   Местните парламентаристи решиха да отдадат под наем незастроени имоти в урбанизираните територии на Община Кубрат за земеделско ползване.
   На сесията бе одобрено възлагане на услуга от общ икономически интерес по проект „Патронажна грижа + в община Кубрат”, по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.004 - ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + - Компонент 2.
   Съветниците приеха актуализиране на списъка със средищни училища на територията на община Кубрат, като одобриха и сключването на споразумение за побратимяване на община Кубрат с община Чукурова, област Адана в Република Турция.

 

 

 

Проведено заседание на Общински съвет - Кубрат на 30.06.2022 г. Проведено заседание на Общински съвет - Кубрат на 30.06.2022 г. Проведено заседание на Общински съвет - Кубрат на 30.06.2022 г.

Назад