Общинарите в Кубрат отчетоха дейността си за последното шестмесечие

   В Кубрат се проведе първото за годината заседание на общинския съвет. На него бяха разгледани и приети 11 докладни записки. Прие се отчетът за дейността на местния парламент за периода юли - декември 2012 година. През него са проведени пет заседания и са взети 56 решения.
   Съветниците гласуваха изменения и допълнения в Наредба №21 за ползване на пасища и мери от общинския поземлен фонд. Одобрена бе общата численост и структура на общинската администрация в сила от 1 януари 2013 година. Броят и заетите в нея остава същият - 88 души. Приети бяха отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление, годишен доклад за изпълнение на дейностите по програмата за овладяване популацията на безстопанствените кучета, отчет за дейността на местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни за 2012 година, програми за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост и за развитието на читалищната дейност през 2013 година. Утвърден бе списък на общинските жилища по своето предназначение. Промени се числеността на персонала и организационната структура на общинското предприятие „Социални услуги“ - Кубрат. От началото на тази година в него работят 43 души.

 

Назад