Приключи изпълнението на проект „Обзавеждане на жилищни блокове в Дом за стари хора с. Тертер, Община Кубрат“   Община Кубрат в качеството си на бенефициент приключи изпълнението на проект: „Обзавеждане на жилищни блокове в Дом за стари хора с. Тертер, Община Кубрат“, който се изпълни по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.030-0011-C01/2020 г. сключен с Държавен фонд „Земеделие“ и Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Завет – Кубрат“ по процедура BG06RDNP001-19.030 МИГ Завет - Кубрат: подмярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. съфинансирана от Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони.
   Общата стойност на инвестиционния проект е 19 993,70 лв. без ДДС, от които 16 888,05 лв. европейско, 1 876,45 лв. национално съфинансиране и 1 229,20 лв. собствено финансиране на Община Кубрат.
   Главната цел на проекта е подобряване качеството на предоставяната услуга в Дом за стари хора с. Тертер, община Кубрат, чрез закупуване на обзавеждане за два жилищни блока на специализираната институция.
   Целта е директно свързана със Специфична цел 2.1 „Развитие на социалната, образователна и културна инфраструктура и подобряване на възможностите за активен живот, социално приобщаване и разнообразни дейности за свободното време на хората от всички поколения” от Приоритет 2 на Стратегията за ВОМР на МИГ Завет-Кубрат: „Повишаване качеството на живот на територията, развитие и активизиране на местните човешки, природни, материални и културни ресурси”.
   Основната дейност изпълнена по проекта е доставка на обзавеждане за два жилищни блока в Дом за стари хора, с. Тертер включващо: единични легла с матраци, нощни шкафчета, трапезни маси и столове, кухненски шкафове, телевизионни шкафове, холни маси и холни гарнитури.
   Със закупуването на новото обзавеждане ще се постигне по-благоприятна среда за обитаване от възрастните хора в дома, ще бъде модернизирана съществуващата материална база за предоставяне на социалните услуги, което от своя страна ще допринесе до запазване броя на потребителите на нивото на капацитета на специализираната институция.

 

 

Информационна брошура за проекта „Обзавеждане на жилищни блокове в Дом за стари хора с. Тертер, Община Кубрат“ Версия за Adobe Acrobat

 

 

Приключи изпълнението на проект „Обзавеждане на жилищни блокове в Дом за стари хора с. Тертер, Община Кубрат Приключи изпълнението на проект „Обзавеждане на жилищни блокове в Дом за стари хора с. Тертер, Община Кубрат Приключи изпълнението на проект „Обзавеждане на жилищни блокове в Дом за стари хора с. Тертер, Община Кубрат
Приключи изпълнението на проект „Обзавеждане на жилищни блокове в Дом за стари хора с. Тертер, Община Кубрат Приключи изпълнението на проект „Обзавеждане на жилищни блокове в Дом за стари хора с. Тертер, Община Кубрат Приключи изпълнението на проект „Обзавеждане на жилищни блокове в Дом за стари хора с. Тертер, Община Кубрат

 

Назад