Приключи изпълнението на проект „Оборудване и обзавеждане на зала за силова подготовка в Спортна зала – Кубрат, Община Кубрат“   Община Кубрат в качеството си на бенефициент приключи изпълнението на проект: „Оборудване и обзавеждане на зала за силова подготовка в Спортна зала – Кубрат, Община Кубрат“, който се изпълни по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.030-0013-C01/2020 г., сключен с Държавен фонд „Земеделие“ и Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Завет – Кубрат“ по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., по процедура BG06RDNP001-19.030 МИГ Завет - Кубрат: подмярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”.
   Общата стойност на инвестиционния проект е 20 061,10 лв. без ДДС, от които 12 962,10 лв. европейско, 1 440,23 лв. национално съфинансиране и 5 658,77 лв. собствено финансиране на Община Кубрат.
   Главната цел на проекта е стимулиране развитието на спорта чрез модернизиране на съществуващата материална база за извършване на спортни дейности и разширяване кръга на извършваните спортни мероприятия на територията на община Кубрат.
   Целта е директно свързана със Специфична цел 2.1 „Развитие на социалната, образователна и културна инфраструктура и подобряване на възможностите за активен живот, социално приобщаване и разнообразни дейности за свободното време на хората от всички поколения” от Приоритет 2 на Стратегията за ВОМР на МИГ Завет-Кубрат: „Повишаване качеството на живот на територията, развитие и активизиране на местните човешки, природни, материални и културни ресурси”.
   Основната дейност изпълнена по проекта е доставка на оборудване и обзавеждане на съществуващата зала за силова подготовка в Спортна зала – Кубрат включващо: комбиниран уред за фитнес, смит машина, бягаща пътека, лег преса, кросоувър, шведска стена, велоергометри, степери, лежанки, платформи за скокове от височина, пейки за коремни преси, медицински топки, неопренови джогинг тежести, различни видове лостове за вдигане на тежести в комплект с гумирани дискове и стойки за поставяне, комплекти метални гири с винилово покритие, протектори за врат, гумени настилки.
   Със закупуването на новото спортно оборудване, ще бъде модернизирана съществуващата материална база за извършване на спортни дейности, което ще разшири кръга на спортните мероприятия на територията на община Кубрат и ще стимулира развитието на спорта, което от своя страна ще доведе до укрепване здравето на населението на територията на общината.
   За текущата поддръжка на подобрената спортно-техническа база за периода след приключване на проекта - до 2023 г. се предвижда заделянето на средства от собствени приходи на община Кубрат.

 

 

Информационна брошура за проекта „Оборудване и обзавеждане на зала за силова подготовка в Спортна зала – Кубрат, Община Кубрат“ Версия за Adobe Acrobat

 

 

Оборудване и обзавеждане на зала за силова подготовка в Спортна зала – Кубрат Оборудване и обзавеждане на зала за силова подготовка в Спортна зала – Кубрат Оборудване и обзавеждане на зала за силова подготовка в Спортна зала – Кубрат
Оборудване и обзавеждане на зала за силова подготовка в Спортна зала – Кубрат Оборудване и обзавеждане на зала за силова подготовка в Спортна зала – Кубрат Оборудване и обзавеждане на зала за силова подготовка в Спортна зала – Кубрат

 

Назад