Приключи изпълнението на проект „Реконструкция на сградата на община Кубрат, с цел подобряване на енергийната ефективност“ с подобекти: „Административна сграда № 1“ и „Административна сграда № 3 с подземен гараж“   Община Кубрат в качеството си на бенефициент приключи изпълнението на проект „Реконструкция на сградата на община Кубрат, с цел подобряване на енергийната ефективност“ с подобекти: „Административна сграда № 1“ и „Административна сграда № 3 с подземен гараж“, който се изпълни по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.008-0017-C01/25.10.2019 г. сключен с Държавен фонд „Земеделие“ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” по Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 г. съфинансирана от Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони.
   Общата стойност на инвестиционния проект е 311 496,91 лв. без ДДС, от които 224 511,14 лв. европейско, 39 619,61 лв. национално съфинансиране и 47 366,16 лв. собствено финансиране на Община Кубрат.
   Главната цел на проекта е подобряване енергийната ефективност на сградата на Община Кубрат, като предпоставка за опазване на околната среда, създаване на оптимална жизнена среда, създаване на по-добри условия за развитие на икономиката и подобрен достъп до административни услуги.
   Обектите предмет на инвестицията са двете административни сгради на Община Кубрат – „Административна сграда № 1“ построена през 1930 г., която е обявена за архитектурно-строителна недвижима културна ценност с предварителна категория от местно значение и „Административна сграда № 3 с подземен гараж“ построена през 2013 г.
   Основните дейности изпълнени за Административна сграда № 1 са:
   • поставяне на фасадна топлоизолация от каменна вата в интериора от вътрешната страна на фасадата, без засягане на външния облик на сградата;
   • подмяна на съществуващата дограма с висококачествена PVC 5 камерна дограма с прекъснат термостат и текстура, имитираща дърво в бял цвят и членение, съответстващо на членението на оригиналната двукатна дървена дограма съгласно запазената архивна документация от края на ХХ век;
   • всички енергоспестяващи мерки предписани в обследването за енергийна ефективност.
   Основните дейности изпълнени за Административна сграда № 3 и пристроен гараж към нея са:
   • полагане на външна топлоизолация от EPS и XPS с дебелина 7 см по стени над цокъл и външна мазилка на сграда;
   • полагане на топлинна изолация от твърда минерална вата с дебелина 12 см по пода на неотопляемото подпокривно пространство на сграда;
   • полагане на външна топлоизолация от XPS с дебелина 10 см и мазилка на гараж;
   • полагане на топлинна изолация от XPS с дебелина 13 см, включително хидроизолация и окомплектовка на гараж;
   • всички енергоспестяващи мерки предписани в обследването за енергийна ефективност.
   Очакваните резултати от изпълнението на проекта са:
   • повишаване на енергийната ефективност на сградата на Община Кубрат;
   • подобряване качеството на предлаганите обществени услуги;
   • оптимална жизнена среда;
   • чиста околна среда;
   • икономическо и социално развитие.

 

 

Информационна брошура за проекта „Реконструкция на сградата на община Кубрат, с цел подобряване на енергийната ефективност“ с подобекти: „Административна сграда № 1“ и „Административна сграда № 3 с подземен гараж“ Версия за Adobe Acrobat

 

 

Приключи изпълнението на проект „Реконструкция на сградата на община Кубрат, с цел подобряване на енергийната ефективност“ с подобекти: „Административна сграда № 1“ и „Административна сграда № 3 с подземен гараж“ Приключи изпълнението на проект „Реконструкция на сградата на община Кубрат, с цел подобряване на енергийната ефективност“ с подобекти: „Административна сграда № 1“ и „Административна сграда № 3 с подземен гараж“ Приключи изпълнението на проект „Реконструкция на сградата на община Кубрат, с цел подобряване на енергийната ефективност“ с подобекти: „Административна сграда № 1“ и „Административна сграда № 3 с подземен гараж“
Приключи изпълнението на проект „Реконструкция на сградата на община Кубрат, с цел подобряване на енергийната ефективност“ с подобекти: „Административна сграда № 1“ и „Административна сграда № 3 с подземен гараж“ Приключи изпълнението на проект „Реконструкция на сградата на община Кубрат, с цел подобряване на енергийната ефективност“ с подобекти: „Административна сграда № 1“ и „Административна сграда № 3 с подземен гараж“ Приключи изпълнението на проект „Реконструкция на сградата на община Кубрат, с цел подобряване на енергийната ефективност“ с подобекти: „Административна сграда № 1“ и „Административна сграда № 3 с подземен гараж“

 

Назад