Обявление от Общинска служба по земеделие - Кубрат

   На основание чл. 74, ал. 3 и 4 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, уведомяваме собствениците и ползвателите на земеделски земи, че във връзка със сключването на споразумения за ползването на масивите за стопанската 2021/2022 година за землищата Божурово, Каменово и Равно на територията на община Кубрат, област Разград са изготвени проект на карта на масивите за ползване и регистър на имотите към нея.
   Регистърът и картата са на разположение за разглеждане в ОСЗ – Кубрат.

 

Назад