Разяснителна кампания за Преброяване 2021

   В периода между 7 септември и 3 октомври 2021 година ще бъде извършено преброяване на населението и жилищния фонд в Република България. То цели осигуряването на информация за броя, структурата и състава на населението, както и за броя и вида на домакинствата и семействата в страната и за сградния и жилищния фонд.
   В изпълнение на заповед № РД-05-105 от 12.02.2021 г. на Председателя на Националния статистически институт, на територията на община Кубрат е назначена Временна общинска преброителна комисия, която да организира подготовката и провеждането на преброяването в общината в съответствие с нормативните изисквания, да проведе набирането на контрольори и преброители и да организира съвместно с Териториално статистическо бюро (ТСБ) - Разград обучението им.
   Част от ангажиментите на Общинската преброителна комисия включват подаване на информация към Областната преброителна комисия за подготовката и провеждането на преброяването в общината, координация на дейностите по използването на необходимите за преброяването данни от регистри и други бази данни и задължението за предаване на всички преброителни материали в ТСБ и подготовката на доклад до областната преброителна комисия.
   Към настоящия момент са проведени обученията на преброителите и контрольорите и е създадена необходимата организация за нормалното провеждане на преброяването, като за целта са назначени преброителите, които ще посетят жилищата на територията на общината и ще извършат преброяването на населението и жилищния фонд.
   Предвидени са две възможности за участие в преброяването:
   1. Провеждане на електронно преброяване чрез интернет:
   От 0.00 часа на 7 септември до 24.00 часа на 17 септември 2021 г. ще се проведе електронното преброяване чрез интернет. Всички граждани, които желаят могат да се преброят по интернет чрез електронен въпросник, като преброителят трябва да поиска Уникален преброителен код /УПК/, генериран от системата за електронно преброяване, който удостоверява, че лицата в съответното жилище са преброени и за тях не трябва да се попълват преброителни карти от преброителя.
   В случаите, когато в едно жилище живеят две или повече домакинства и те са се преброили отделно (общежитие, съквартиранти или др.), преброителят трябва да вземе кодовете от всяко домакинство, като извърши описаните по-горе проверки на кода.
   При получаване на УПК преброителят установява, дали кодът съвпада с номера на преброителния участък, дали броят на лицата, които живеят в жилището, съвпада с последните две цифри на кода. В случай че се установи пропуснато лице, преброителят пристъпва към попълване на хартиена преброителна карта.
   2. Провеждане на преброяване с преброители:
   Задължение на преброителите е да посетят на място всяко едно жилище.
   Преброителите извършват преброяване най-напред в онези места от своите преброителни участъци, в които има най-голямо движение на населението, като хотели, мотели, почивни домове, къмпинги, болници и други. Там по изключение още вечерта на 6 септември 2021 г. се извършва преброяване. Това се прави, за да не останат непреброени лицата, които ще отпътуват рано сутринта на 7 септември.
   От 8.00 часа на 18 септември до 20.00 часа на 3 октомври 2021 г. се провежда преброяване с преброители, като всеки преброител ще се легитимира с бадж, с неговото име и снимка.
   Обходът на място ще се осъществява между 08:00 и 20:00 ч., вкл. в събота и неделя, при спазване на всички противоепидемични мерки за защита на живота и здравето, както на гражданите, така и на преброителите.
   Моля, ако сте се преброили електронно да предоставите автоматично генерирания код на преброителя, който ще посети Вашият дом.
   Преброителите и контрольорите подписват декларация, с която се задължават да опазват в тайна личните и индивидуалните данни, които са получили по време на изпълнението на служебните си задължения.
   Санкциите, предвидени в Закона за преброяване на населението и жилищния фонд през 2021 г., за неспазване на задълженията от страна на контрольор или преброител са:
   • глоба от 500 до 1000 лв. за лице, заето с преброяването, което не изпълни задълженията си и
   • глоба от 2000 до 6000 лв. за лице, което има достъп до индивидуални данни от преброяването и ги предостави или използва за други цели освен определените в чл. 39 от ЗПНЖФ2021.
   На наказание с глоба в размер на 160 лв. подлежат и лицата, които откажат да предоставят на преброител данните по чл. 17 - 19 от ЗПНЖФ2021.
   Гражданите могат да следят актуалната информация, свързана с възможностите за преброяване на https://census2021.bg/
   Ръководството на Община Кубрат призовава гражданите активно да се включат в преброителния процес.

 

Назад