Проведено заседание на Общински съвет - Кубрат на 28.07.2021 г.

   Вчера Общинският съвет в Кубрат проведе редовна сесия, на която бяха разгледани и гласувани общо осем докладни записки
   Още в началото беше приет Годишния отчет за изпълнението на бюджета на Общината за 2020 година, който в приходната и разходната си част бе в размер на близо 19 млн лева, като е отчетено изпълнение от 16 109 000 лева. Данъчните приходи са изпълнени на 25% от общия размер на собствените приходи за 2020 година, а неданъчните – 75%. Най-голямото перо от разходите е за „Образование“, където са били изразходвани 8 195 863 лева. Разходите за „Социално осигуряване и грижи“ са били 3 058 146 лева, а за жилищно строителство, БКС и околна среда – 1 130 713 лева.
   На заседанието беше приет също Годишния финансов отчет за 2020 г. и на МБАЛ – Кубрат ЕООД. Въпреки настъпилите противоречия и разгорещени дебати по тази точка стана ясно, че за изминалата 2020 година многопрофилното болнично заведение е отчело печалба в размер на 332 000 лева. Нямаше и консенсус по въпроси, свързани с борбата срещу COVID-19. Лично обяснение по този казузс от управителя на общинската болница д-р Павлина Мичева също нямаше.
   Пред местният парламент кметът Алкин Неби представи информация за изпълнението на Общинския бюджет и сметките за средства от Европейския съюз за първото полугодие на 2021 година.
   На юлската сесия съветниците дадоха съгласие за поемане и на краткосрочен общински дълг под формата на временен безлихвен заем от централния бюджет за авансово финансиране на плащания по проект за реконструкция на сградата на Община Кубрат с цел подобряване на енергийната й ефективност.
   Местният парламент определи кметът Алкин Неби за представител на Община Кубрат в извънредно заседание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от Водоснабдяване-Дунав в град Разград, а зам.-кметът Мирослав Йорданов бе определен за представител в редовно годишно общо събрание на акционерите на МБАЛ „Св. Иван Рилски” също в областния град.
   Анблок бяха гласувани и одобрени две докладни записки, свързани с удължаването на срокове на договори за наем за общински жилищни имоти.
   В края на заседанието кметът Алкин Неби се обърна към общинския съвет и местната общественост с призив да бъде проведена по-разяснителна кампания, с цел хората в общината да се ваксинират срещу COVID-19, защото по думите на градоначалника сегашната обстановка е затишие пред буря. В подкрепа на кметския апел се обявиха и от групата на „ГЕРБ-ЗНС“, които споделиха, че Общинският съвет трябва да излезе с обща позиция в подкрепа на по-ускорена ваксинация сред населението на общината.

 

 

 

Проведено заседание на Общински съвет - Кубрат на 28.07.2021 г. Проведено заседание на Общински съвет - Кубрат на 28.07.2021 г. Проведено заседание на Общински съвет - Кубрат на 28.07.2021 г.

Назад