Съобщение от Общинска служба по земеделие - Кубрат

   Общинската служба по земеделие – Кубрат на основание чл. 37в, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ и чл. 72б от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/, уведомява собствениците и ползвателите на земеделски земи в общината, че е издадена Заповед №РД-07-23 / 27.07.2021 г. на Директора на ОД "Земеделие" - Разград за сформиране на комисии със задача да ръководят сключването на споразумения между собственици и/или ползватели за създаване на масиви в съответното землище за стопанската 2021/2022 година.

 

 

Заповед №РД-07-23 / 27.07.2021 г. на Директора на ОД "Земеделие" - Разград Версия за Adobe Reader

 

Назад