Проведено заседание на Общински съвет - Кубрат на 30.06.2021 г.

   Общинският съвет в Кубрат проведе редовно заседание, на което бяха разгледани и приети общо 12 докладни записки. Още в началото бе приета актуализация на бюджета за 2021 година, като и Годишния финансов отчет за изминалата година на “Кубратска гора” ЕООД. Съветниците одобриха също продажбата на имоти от общинския горски фонд, както и провеждането на търг чрез тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет стопански години на свободни земеделски земи от общинския поземлен фонд. Съветниците приеха Наредба за изменение и допълнение на местния парламент за организацията и управлението на общинските пазари в общината.
   Общинарите упълномощиха кметът Алкин Неби да подпише Записи на заповед без протест и без разноски в полза на Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция за осигуряване на авансово плащане в размер на 100% от стойността на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект за доставка и монтаж на кухненско оборудване и обзавеждане за домашните социални патронажи в Кубрат и Севар, както и за закупуване на лекотоварен автомобил за нуждите на Общинско предприятие „Социални услуги“ в общинския център.
   Кметът бе упълномощен да подпише и заповед без протест и без разноски в полза на Държавен фонд „Земеделие” за осигуряване на авансово плащане, също в размер на 100% от стойността на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, по проект за обзавеждане на жилищните блокове в дома за стари хора край село Тертер. На заседанието бе приета програма за намаляване на риска от бедствия за периода 2021 – 2025 година, както и актуализацията на средищните училища на територията на общината.
   По време на сесията стана ясно, че по лично желание общинският съветник Цветомир Цонев е напуснал групата на местната парламентарна коалиция на "ГЕРБ-ЗНС", а лични мотиви за решението му не бяха оповестени.
   В края на заседанието председателят на местния законодателен орган Хюсеин Юмеров запозна присъстващите със свое становище до Висшия съдебен съвет /ВСС/, в което подчертава отрицателната си позиция и твърдо несъгласие с предприетата от ВВС реформа, водеща до закриване или преобразуване на районните съдилища в страната, сред които е и 136-годишната кубратска съдебна институция. Според Юмеров тази реформа е в ущърб на съдебната институция и тя трябва да бъде преразгледана и коригирана незабавно.
   С бурни аплодисменти бе приветствана и новина за прекратяването на поредната съдебна сага между Община Кубрат и сметопочистващата фирма „Еко 2015“ ЕООД – гр. Варна. След многобройни сътресения и опити да бъде източвана Общината и тази сага приключи с победа за Община Кубрат. Общи Кубрат припомни, че през годините са правени шокиращи опити да бъде източена общинската хазна, като последния казус е бил свързан с мним „Арбитражен съд“ и иск за над 32 млн. лева. За поредната спечелена битка съобщи лично кметът Алкин Неби, който благодари на хората, които са подкрепили администрацията и нейните действия в защита интересите на Общината. Решението е на Арбитражен съд – гр. Варна от 17 юни 2021 година. Според, което делото е прекратено по чл. 42 от ЗМТА.

 

 

 

Проведено заседание на Общински съвет - Кубрат на 30.06.2021 г. Проведено заседание на Общински съвет - Кубрат на 30.06.2021 г. Проведено заседание на Общински съвет - Кубрат на 30.06.2021 г.

Назад