Информация за напредъка по проект „Модернизация на кухненското оборудване за Домашен социален патронаж гр. Кубрат“   В изпълнение на договор рег.№ РД 04-15/21.01.2021 г., за съвместна дейност с Фонд „Социална закрила“, Община Кубрат сключи договор за обществена поръчка № 59/04.06.2021г., с „ХОТ ТРЕЙД” ЕООД за доставка на оборудване по проект „Модернизация на кухненското оборудване за Домашен социален патронаж гр. Кубрат“.
   Общата стойност на договора е 35 520.00 лв. с включено ДДС, от които:
   - 29 682.49 лв., с включено ДДС, финансиране от Фонд „Социална закрила“.
   - 5 837.51 лв., с включено ДДС, съфинансиране от Община Кубрат.
   С реализирането на дейноста ще бъде постигната общата цел на проекта:
   Подобряване, обновяване и модернизиране на съществуващата материална база за приготвяне на храна, чрез закупуване на професионално кухненско оборудване и създаване на условия и възможности за подобряване и улесняване работата на персонала на ДСП за предоставяне на по-качествени и иновативни услуги на уязвими лица от община Кубрат.
   Като резултат от изпълнение на дейността, се очаква:
   • Повишаване качеството и вида на социалните услуги предоставяни в общността;
   • Осигуряване на кухненско оборудване и обзавеждане, отговарящо на всички национални и европейски хигиенни норми;
   • Създаване на реални условия за повишаване на капацитета на услугите, свързани с приготвяне и предоставяне на топла готова храна за уязвими категории от населението;
   • В дългосрочен план от реализацията на проекта се очаква да се подпомогне развитието на социалните услуги в община Кубрат.

От екипа за управление на проекта

 

 

Информационна брошура Версия за Acrobat Reader

 Назад