Заключителна информация за проект „Домашни грижи за възрастни хора в община Кубрат” - Компонент 4



   Община Кубрат успешно приключи изпълнението на договор по проект № BG05M9OP001-2.103-0061 „Домашни грижи за възрастни хора в Община Кубрат - компонент 4”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, процедура BG05M9OP001-2.103 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 4“.
   Общата стойност на проекта е 63 725.76.00 лева в това число:
   разходи по линия на ЕСФ в размер на 54 166.90 лева и национално съфинансиране 9 558.86 лева.

   Дейностите по изпълнението на услугата „Патронажна грижа“ бяха възложени на доставчик на услуга от общ икономически интерес - ОП „Социални услуги” гр. Кубрат. Изпълнението на услугата „Патронажна грижа“ започна от 13.11.2020г. и продължи до 13.05.2021г. За срока на изпълнение на договора са реализирани следните дейности:
   - Предоставяне на почасови мобилни, интегрирани здравно - социални услуги в домашна среда за нуждаещите се лица от целевата група: хората с увреждания и възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване.
   - Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране в т. ч. мотивационна или друг тип подкрепа за потребителите на услугите според тяхната индивидуална потребност.
   Мобилната здравна - социална работа в контекста на предоставянето на социални услуги предлага уникална възможност за изнасяне на дейностите извън границите на институциите и възможност за достигане до много лица и техните семейства в нужда. Интегрирани здравно - социални услуги по проекта са ползвали – 75 бр. потребители в съответствие с личните потребности и предпочитания и въз основа на плана за здравни грижи и плана за социални дейности, като грижа за тях са полагали общо 18 домашни помощници, 1 психолог, 1 социален работник и 1 медицински сестри.
   Екипът за реализиране на услугата извършваше ежемесечни посещения в домовете на ползвателите на услугите с цел изследване мнението и нивото на удовлетвореност на потребителя от получаваната услуга.
   През периода се проведоха срещи за психологическа подкрепа и консултиране на потребителите, с цел изграждане на умения за водене на самостоятелен живот и преодоляване на социалното изключване извън работното време на домашния помощник и оказване на мотивационна подкрепа.
   С приключването на дейностите, екипът за управление на проекта, благодари на служителите, предоставящи социалните услуги, за професионализма, за високото ниво на обслужване, получено от нуждаещите се хора.

Екип за управление на проекта

 

 

Информационна брошура Версия за Acrobat Reader

 



Назад