Приключи предоставянето на услугата „Tопъл обяд“ по проект „Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19 в община Кубрат“   Община Кубрат успешно приключи изпълнението на договор BG05FMOP001-5.001-0054 по проект „Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19 - Община Кубрат“, финансиран по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условия на пандемия от COVID -19, с финансовата подкрепа на ФЕПНЛ и подкрепата на ЕС чрез механизма REACT-EU с цел преодоляване на последствията от създалата се криза в резултат разпространението на COVID-19.
   Общата стойност на проекта е 84 199.50 лева.
   Обядът включваше супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт и се предостави за периода от 04.01.2021 г. до 27.04.2021 г.
   Услуга се ползва от 368 потребители от Община Кубрат.
   В проекта са включени лица от следните целеви групи:
   • Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност - хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията.
   • Лица, поставени под карантина - без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа.
   • Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.
   Проектът цели намаляване на броя на живеещите в бедност лица на територията на община Кубрат, чрез осигуряване на храна за хората, засегнати в най-голяма степен от пандемията COVID-19.
   В условията на извънредната пандемична ситуация, предоставянето на топъл обяд се оказа в голяма степен значима помощ, тъй като чрез нея се реализира възможност, най-бедните и уязвими хора да продължават да имат храна, от една страна и от друга, да могат да я получат и в дома си, когато противоепидемичните мерки налагаха това.

От екипа за управление на проекта

 

 

Информационна брошура Версия за Acrobat Reader

 Назад