Подписан договор за изпълнение на проект „Реконструкция на Екопътека и прилежаща традиционна зона за отдих с изграждане на туристически атракции в Лесопарк, гр. Кубрат, Община Кубрат - етап 2“   На 31.03.2021 г. Община Кубрат в качеството си на бенефициент сключи Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.240-0002-C01/2021 г. с Държавен фонд „Земеделие“ и Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Завет – Кубрат“ за изпълнение на проект „Реконструкция на Екопътека и прилежаща традиционна зона за отдих с изграждане на туристически атракции в Лесопарк, гр. Кубрат, Община Кубрат – етап 2“.
   Проектът е финансиран от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Завет – Кубрат“ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.240 - MИГ Завет – Кубрат, подмярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ от подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., съфинансирана от Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).
   Общата стойност на инвестиционния проект е 88 291,05 лв. без ДДС, от които 79 461,94 лв. европейско и 8 829,11 лв. национално съфинансиране.
   Главната цел на проекта е цялостно изграждане, допълване и довършване на втората част от Екопътеката в Лесопарк гр. Кубрат, чрез създаване на места за отдих с туристически атракции, спортни и образователно-познавателни кътове и осигуряване на достъпна среда за хора със здравословни проблеми.
   Целта е директно свързана със Специфична цел 1 „Развитие на социалната, образователна и културна инфраструктура и подобряване на възможностите за активен живот, социално приобщаване и разнообразни дейности за свободното време на хората от всички поколения” от Приоритет 2 на Стратегията за ВОМР на МИГ Завет-Кубрат: „Повишаване качеството на живот на територията, развитие и активизиране на местните човешки, природни, материални и културни ресурси”.
   Основните дейности, които ще се изпълнят по проекта са:
   - реконструкция на втората част от пешеходната алея с изпълнение на ремонтни дейности по полагане на нова асфалтова настилка;
   - разширяване на асфалтовото трасе по цялото протежение на Екопътеката с оглед оформяне на велосипедна двупосочна алея и алея за пешеходци;
   - оформяне на кът за отдих на голямата площадка, намираща се в непосредствена близост със сградата на "Хижата", оборудван с беседка, пейки, барбекю и съоръжение за игри и спорт;
   - ремонтни дейности за възстановяване на съществуващата чешма при "Хижата";
   - монтиране на лесопаркова мебел - пейки, маси, съдове за смет, равномерно разположени на места от двете страни на екопътеката;
   - оформяне на терена в новосъздадените кътове за отдих, спорт и комуникации за осигуряване на безпрепятствен достъп за майки с детски колички и за хора на инвалидни колички.
   С изпълнението на предвидените в проекта дейности ще се реализират стратегически цели на Община Кубрат за създаване на устойчиво благоприятна, здравословна жизнена среда, ще бъде удовлетворена потребността на местното население от зона за отдих, ще се изпълнят екомерки за установяване на трайно природно равновесие в микросредата на територията, ще се осъществи възпитателно въздействие за ангажирано, отговорно и природосъобразно възпитание на младото население с привличането му в участие по дейности за опазване на територията.
   Начало: 31.03.2021 г.
   Край: 30.06.2023 г.

 

 

Информационна брошура за проекта „Реконструкция на Екопътека и прилежаща традиционна зона за отдих с изграждане на туристически атракции в Лесопарк, гр. Кубрат, Община Кубрат - етап 2“ Версия за Adobe Acrobat

 

Назад