Уведомление от отдел „ОСОПИД“

   Общинска администрация - Кубрат публикува настоящото съобщение на основание чл.66 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), с което се уведомяват всички заинтересовани лица, че е започнало административно производство за издаване на заповед за завземане на безстопанствени недвижими имоти, находящи се на територията на община Кубрат, с. Севар, представляващи поземлени имоти – 673, 682, 683, 684, 686, 687; урбанизирана територия в кв. 66, УПИ№ XIХ - за озеленяване.
   На основание чл.69 от АПК в едномесечен срок от датата на обявяване на съобщението заинтересованите лица в производството по издаване на заповедта за завземането им могат да участват в него чрез писмени предложения и възражения до Община Кубрат.
   В случай, че в едномесечен срок не се установи наличието на собственици на гореописаните имоти, кметът на община Кубрат ще издаде заповед за установяване на владението /завземане/ върху имотите.

 

Назад