В Кубрат работят по проект в подкрепа на уязвими групи

   В изпълнение на Договор по проект „За по-добър живот в община Кубрат чрез приобщаване на уязвими групи в Кубрат се организира и проведе дейност на тема „Преодоляване на негативните обществени нагласи, основани на етнически произход и културна идентичност“. Проектът се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз, чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове в община Кубрат.
   В периода 5-7-ми март 2021 г. бяха сформирани 20 групи с по 10 участника – 5 родители и 5 деца. В тях се дискутираха въпроси, свързани с ползите от образователната интеграция на децата. Целта на дискусиите е осигуряване на подкрепа от родителите и обществото в подкрепа на предучилищното възпитание и подготовката на децата в неравностойно положение.
   Мероприятието бе насочено, както към родителите от етническите малцинства, така и към родителите от мнозинството, което е предпоставка за формиране на доверие и толерантност между тях. Срещата приключи с почерпка за всички участници.

 

 

 

В Кубрат работят по проект в подкрепа на уязвими групи В Кубрат работят по проект в подкрепа на уязвими групи

Назад