Кубратските съветници си намалиха заплатите

   В гр. Кубрат се проведе поредното заседание на общинския съвет. На него бяха разгледани и приети 19 докладни записки. Направени бяха изменения и допълнения в Наредба №11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и в Наредби №4 и №14 за наемните цени. Прие се и изменение в правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимотноошенията му с общинската администрация. Съгласно последното изменение на ЗМСМА бе решено общинските съветници вече да получават месечни възнаграждения в размер на 30% /при досегашни 50%/ от средната работна заплата в общинската администрация за последния месец от предходното тримесечие, а председателят на ОбС - 80% от възнаграждението на кмета на общината.
   Съветниците удължиха с 6 месеца крайния срок за ликвидиране на „Медицински център - I - Кубрат“ ЕООД и СМДЛ /Самостоятелно медико-диагноститична лаборатория/ - Кубрат ЕООД. Общинските съветници упълномощиха кмета Ремзи Халилов да подпише записи на заповед, обезпечаващи авансовото плащане по три договора за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по три значими проекта: „Строителство и реконструкция на вътрешната водопроводна и канализационна мрежа на Кубрат и разширение на пречиствателната станция за отпадни води“, „Реконструкция на водопроводната мрежа в село Савин“ и „Изграждане на многофункционална спортна зала в Кубрат“.

 

Назад