Приключи изпълнението на проект „Доставка и монтаж на столове за зрителна зала на НЧ „Св. св. Кирил и Методий - 1891“, гр. Кубрат, Община Кубрат“   Община Кубрат в качеството си на бенефициент приключи изпълнението на проект: „Доставка и монтаж на столове за зрителна зала на НЧ „Св. Св. Кирил и Методий - 1891“, гр. Кубрат, Община Кубрат“, който се изпълни по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.030-0008-C01/2019 г. от 16.10.2019 г. сключен с Държавен фонд „Земеделие“ и Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Завет – Кубрат“ по процедура BG06RDNP001-19.030 МИГ Завет - Кубрат: подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г. съфинансирана от Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони.
   Общата стойност на инвестиционния проект е 35 225,00 лв. без ДДС, от които 31 702,50 лв. европейско и 3 522,50 лв. национално съфинансиране.
   Главната цел на проекта е повишаване качеството на услугите в областта на културата чрез модернизиране на зрителната зала на НЧ „Св. Св. Кирил и Методий – 1891“, гр. Кубрат, чрез доставка и монтаж на 350 бр. нови ергономични тапицирани столове с негорима дамаска, отговарящи на европейските норми за безопасна употреба.
   Целта е директно свързана със Специфична цел 2.1 „Развитие на социалната, образователна и културна инфраструктура и подобряване на възможностите за активен живот, социално приобщаване и разнообразни дейности за свободното време на хората от всички поколения” от Приоритет 2 на Стратегията за ВОМР на МИГ Завет-Кубрат: „Повишаване качеството на живот на територията, развитие и активизиране на местните човешки, природни, материални и културни ресурси”.
   За текущата поддръжка на модернизираната зала за периода след приключване на проекта - до 2023 г. ще бъдат осигурени средства от общата допълваща субсидия за дейността на читалището и от местни приходи на Община Кубрат.

 

 

Информационна брошура за проекта „Доставка и монтаж на столове за зрителна зала на НЧ „Св. св. Кирил и Методий - 1891“, гр. Кубрат, Община Кубрат“ Версия за Adobe Acrobat

 

 

Приключи изпълнението на проект „Доставка и монтаж на столове за зрителна зала на НЧ „Св. св. Кирил и Методий - 1891“, гр. Кубрат“ Приключи изпълнението на проект „Доставка и монтаж на столове за зрителна зала на НЧ „Св. св. Кирил и Методий - 1891“, гр. Кубрат“ Приключи изпълнението на проект „Доставка и монтаж на столове за зрителна зала на НЧ „Св. св. Кирил и Методий - 1891“, гр. Кубрат“

 

Назад