Започна плащането на местните данъци

   Започна кампанията по събиране на местни данъци и такси за 2021 г. в община Кубрат. Съгласно Закона за местните данъци и такси някои от местните данъци са плащат на две вноски – първата до 30 юни, втора - до 31 октомври, а на предплатилите до 30 април 2021 г. за цялата година се прави отстъпка от 5 на сто. След изтичане на сроковете за плащане на втора вноска започва начисляване на лихви за просрочие. Налозите, които са плащат по този начин, са: данък върху недвижимите имоти, данък върху превозните средства и такса за битови отпадъци.
   Данъкът върху недвижимите имоти е в размер 2,5 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот. За 2021 година размерите на имуществения и на екологичния компонент на данъка върху превозните средства за всички категории автомобили са определени от Общински съвет Кубрат на минималните предвидени в закона граници. Няма изменение спрямо предходните години и при размера на такса за битови отпадъци. За жилищните имоти, находящи се в гр. Кубрат, на физическите и юридически лица тя е в размер на 2,5 на хиляда; за жилищните имоти, находящи се в населените места на Община Кубрат, на физическите и юридически лица – в размер на 2,5 на хиляда; за нежилищните имоти на физическите и юридически лица – 2,5 на хиляда.
   Относно размера на дължимия данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци за 2021 г., всички данъчно задължени лица ще получат съобщения, където ще могат да видят освен текущите си задължения за 2021 г. и просрочени такива. Съобщенията ще бъдат разпратени от „Български пощи“ ЕАД в срок до 5 март 2021 г. Плащания могат да се извършат по следните начини: в брой на касите в паричния салон на отдел „Местни данъци и такси“ в Община Кубрат; безкасово с ПОС-терминално устройство; по банков път; с пощенски запис в клоновете на „Български пощи“ ЕАД; в офисите и на касите на „Изипей“ АД; чрез услугата за електронно банкиране ДСК Директ на „Банка ДСК“ АД, в пощенска станция на „Български пощи“ ЕАД; както и в брой срещу издаване на приходна квитанция – във всички кметства на територията на общината.
   Въпроси относно начислените местни данъци и такси за 2021 г. може да се задават в отдел „Местни данъци и такси“ на място или на телефон 0848 72020. На интернет страницата на Община Кубрат гражданите могат да извършат проверка на данъчните си задължения (след издаване на ПИН от отдел „Местни данъци и такси“), както и да използват калкулатор за данъка за МПС.

 

Назад