Информация за напредъка на проект „Домашни грижи за възрастни хора в община Кубрат” Компонент 4   В изпълнение на договор по проект № BG05M9OP001-2.103-0061 „Домашни грижи за възрастни хора в Община Кубрат - компонент 4”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, Община Кубрат в качеството си на бенефициент възложи изпълнението на услугата „Патронажна грижа“ на доставчик на услуга от общ икономически интерес - ОП „Социални услуги” гр. Кубрат. Изпълнението на услугата „Патронажна грижа“ започна от 13.11.2020г. и ще продължи до 13.05.2021г.
   Общата стойност на проекта е 63 725.76.00 лева в това число:
   разходи по линия на ЕСФ в размер на 54 166.90 лева и национално съфинансиране 9 558.86 лева.
   Социалната услуга „патронажна грижа” се предоставя в домашна среда и има мобилен аспект - посещения в домовете на:
   - Хора с увреждания и техните семейства;
   - Възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване.
   Мобилната здравна - социална работа в контекста на предоставянето на социални услуги предлага уникална възможност за изнасяне на дейностите извън границите на институциите и възможност за достигане до много лица и техните семейства в нужда.
   Към настоящия момент интегрирани здравно - социални услуги по проекта са ползвали - 68 бр. потребители в съответствие с личните потребности и предпочитания и въз основа на плана за здравни грижи и плана за социални дейности. През периода са проведени 94 срещи за психологическа подкрепа и консултиране на потребителите, с цел изграждане на умения за водене на самостоятелен живот и преодоляване на социалното изключване извън работното време на домашния помощник и оказване на мотивационна подкрепа.
    С решение № 144 от 04.11.2020г. на Общински съвет - Кубрат, потребителите по проект „Домашни грижи за възрастни хора в община Кубрат - компонент 4“ - не заплащат такса.

От екипа за управление на проекта

 

 

Информационна брошура Версия за Acrobat Reader

 Назад