Стартира предоставянето на услугата „Tопъл обяд“ по проект „Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19 в община Кубрат“

   Община Кубрат стартира дейности по проект „Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“, финансиран по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условия на пандемия от COVID-19“.
   Проектът цели намаляване на броя на живеещите в бедност лица на територията на община Кубрат, чрез осигуряване на храна за хората, засегнати в най-голяма степен от пандемията COVID-19.
   В условията на извънредната пандемична ситуация, предоставянето на топъл обяд се оказа в голяма степен значима помощ, тъй като чрез нея има реална възможност, най-бедните и уязвими хора да продължават да имат храна, от една страна и от друга, да могат да я получат и в дома си, когато противоепидемичните мерки налагат това. Услугата се предоставя на 350 потребители от Община Кубрат, чрез ОП „Социални услуги”, обядът включващ супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт и ще се предоставя през периода от 04.01.2021 г. до 27.04.2021 г.
   В проекта са включени лица от следните целеви групи:
   • Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност - хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията.
   • Лица, поставени под карантина - без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа.
   • Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.
   Потребителите на услугите са лица от всички населени места в община Кубрат - град Кубрат и селата: Беловец, Бисерци, Божурово, Горичево, Задруга, Звънарци, Каменово, Медовене, Мъдрево, Равно, Савин, Севар, Сеслав, Точилари, Тертер и Юпер.
   Приемът на заявления остава отворен и ще се реализира през целия период на изпълнение на проекта, принадлежността на лицата към допустимите целеви групи се потвърждава от Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Кубрат. Необходимите документи се получават в административната сграда на ОП „Социални услуги” Кубрат ул. „Страцин” №2, ет.3, стая №5.
   За справки и консултации: GSM 0894657488

 

Назад