Заключителна информация по проект „Домашни грижи за възрастни хора в община Кубрат” Компонент 3   Община Кубрат успешно приключи изпълнението на договор по проект BG05M9OP001-2.101-0034-C01 „Домашни грижи за възрастни хора в Община Кубрат”, по процедура BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
   Общата стойност на проекта е 148 785.00 лева в това число:
   разходи по линия на ЕСФ в размер на 126 467.25 лева и национално съфинансиране 22 317.75 лева.
   За срока на изпълнение на договора са реализирани следните дейности:
   • Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по договора)
   • заплащане на битови сметки (със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по договора)
   • заявяване и получаване на неотложни административни услуги (със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по договора).
   В условията на пандемия най-уязвимите групи : Възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване; Хора с увреждания и техните семейства; Възрастни в риск, получиха подкрепа от екипите за реализиране на дейностите, които подпомагаха нуждаещите се, като им доставят храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по договора), за заплащане на битови сметки (със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по договора), както и при необходимост от съдействие за неотложни административни услуги.
   От стартирането на проекта до края на проектните дейности, 351 лица от уязвимите групи са получили социална подкрепа.
   С реализирането на дейностите по проекта се подкрепят противоепидемичните мерки и съпътстващия го наложителен период на социална изолация, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда с цел превенция и опазване здравето и живота на лицата, които са застрашени в най-голяма степен от COVID-19.
   С приключването на дейностите, екипът за управление на проекта, благодари на служителите, предоставящи социалните услуги, за професионализма, за високото ниво на обслужване, получено от нуждаещите се хора, което само затвърди съществуващото мнение, че проект с такова обществено значение трябва да има своето продължение. В тази връзка предстои Община Кубрат в качеството си на конкретен бенефициент по схемата да кандидатства за удължаване на дейностите по проекта при стартиране на новата процедура за патронажна грижа.

От екипа за управление на проекта

 

 

Информационна брошура Версия за Acrobat Reader

 Назад