Прием на заявления по проект „Топъл обяд в условията на пандемия от COVID-19 - Община Кубрат”

   Община Кубрат в качеството си на партньор по проект „Топъл обяд в условията на пандемия от COVID-19 - Община Кубрат” по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“ съобщава, че във връзка с реализиране на дейността „Определяне на целевите групи“, по проект „Топъл обяд в условията на пандемия от COVID-19 - Община Кубрат” по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“ Община Кубрат започва прием на заявления на кандидат потребители от целевите групи:
   • Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност - хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията.
   • Лица, поставени под карантина - без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа.
   • Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.
   Към заявлението се прилагат следните документи:
   • документ за самоличност (за справка); за дете - удостоверение за раждане (копие);
   • документ за самоличност на законния представител - родител, настойник, попечител (за справка);
   • експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК (копие);
   • попълнени декларации за разкриване на данъчна и осигурителна информация за пълнолетните членове в семейство.
   Принадлежността на лицата към допустимите целеви групи ще се потвърждава от Дирекция „Социално подпомагане” гр. Кубрат в рамките на служебните й задължения.
   Населени места в които ще се реализира дейността „Топъл обяд” са: гр. Кубрат, с. Беловец, с. Горичево, с. Точилари, с. Задруга, с. Севар, с. Савин, с. Сеслав, с. Медовене, с. Равно и с. Каменово.
   Необходимите документи се получават в административната сграда на ОП ”Социални услуги” гр. Кубрат, ул.”Страцин” №2, ет. 3, стая № 5.
   За справки и консултации: GSM 0894657488.

От екипа за управление на проекта

 

Назад