Започна изпълнението на дейностите по проект „Реконструкция на сградата на община Кубрат, с цел подобряване на енергийната ефективност“ с подобекти: „Административна сграда № 1“ и „Административна сграда № 3 с подземен гараж“   Започна изпълнението на строително-ремонтните работи по проект „Реконструкция на сградата на община Кубрат, с цел подобряване на енергийната ефективност“ с подобекти: „Административна сграда № 1“ и „Административна сграда № 3 с подземен гараж”, който се изпълнява по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.008-0017-C01/25.10.2019 г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” на Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 г. съфинансирана от Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони.
   Общата стойност на инвестиционния проект е 267 211,15 лв., от които 227 129,47 лв. европейско и 40 081,68 лв. национално съфинансиране, като главната цел е подобряване енергийната ефективност на сградата на Община Кубрат, като предпоставка за опазване на околната среда, създаване на оптимална жизнена среда, създаване на по-добри условия за развитие на икономиката и подобрен достъп до административни услуги.
   Обектите предмет на проекта са двете административни сгради на Община Кубрат – „Административна сграда № 1“ построена през 1930 г., която е обявена за архитектурно-строителна недвижима културна ценност с предварителна категория от местно значение и „Административна сграда № 3 с подземен гараж“ построена през 2013 г.
   Основните дейности, които ще бъдат изпълнени по проекта за Административна сграда № 1 са:
   • поставяне на фасадна топлоизолация от каменна вата в интериора от вътрешната страна на фасадата, без засягане на външния облик на сградата;
   • подмяна на съществуващата дограма с висококачествена PVC 5 камерна дограма с прекъснат термостат и текстура, имитираща дърво в бял цвят и членение, съответстващо на членението на оригиналната двукатна дървена дограма съгласно запазената архивна документация от края на ХХ век;
   • всички енергоспестяващи мерки предписани в обследването за енергийна ефективност.
   Основните дейности, които ще бъдат изпълнени по проекта за Административна сграда № 3 и пристроен гараж към нея са:
   • полагане на външна топлоизолация от EPS и XPS с дебелина 7 см по стени над цокъл и външна мазилка;
   • полагане на топлинна изолация от твърда минерална вата с дебелина 12 см по пода на неотопляемото подпокривно пространство;
   • всички енергоспестяващи мерки предписани в обследването за енергийна ефективност.
   Очакваните резултати от изпълнението на проекта са:
   • повишаване на енергийната ефективност на сградата на Община Кубрат;
   • подобряване качеството на предлаганите обществени услуги;
   • оптимална жизнена среда;
   • чиста околна среда;
   • икономическо и социално развитие.
   Крайният срок за изпълнение на инвестиционния проект е до 25.10.2022 г.

 

 

Информационна брошура за проекта „Реконструкция на сградата на община Кубрат, с цел подобряване на енергийната ефективност“ с подобекти: „Административна сграда № 1“ и „Административна сграда № 3 с подземен гараж“ Версия за Adobe Acrobat

 

 

Подписан договор за изпълнение на проект „Реконструкция на Екопътека и прилежаща традиционна зона за отдих с изграждане на туристически атракции в Лесопарк, гр. Кубрат, Община Кубрат“ Изпълнение на проект „Реконструкция на сградата на община Кубрат, с цел подобряване на енергийната ефективност“ с подобекти: „Административна сграда № 1“ и „Административна сграда № 3 с подземен гараж“ Изпълнение на проект „Реконструкция на сградата на община Кубрат, с цел подобряване на енергийната ефективност“ с подобекти: „Административна сграда № 1“ и „Административна сграда № 3 с подземен гараж“

 

Назад