Подписан договор за изпълнение на проект „Реконструкция на Екопътека и прилежаща традиционна зона за отдих с изграждане на туристически атракции в Лесопарк, гр. Кубрат, Община Кубрат“   На 04.11.2020 г. Община Кубрат в качеството си на бенефициент сключи Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.240-0001-C01/2020 г. с Държавен фонд „Земеделие“ и Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Завет – Кубрат“ за изпълнение на проект „Реконструкция на Екопътека и прилежаща традиционна зона за отдих с изграждане на туристически атракции в Лесопарк, гр. Кубрат, Община Кубрат“.    На 04.11.2020 г. Община Кубрат в качеството си на бенефициент сключи Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.240-0001-C01/2020 г. с Държавен фонд „Земеделие“ и Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Завет – Кубрат“ за изпълнение на проект „Реконструкция на Екопътека и прилежаща традиционна зона за отдих с изграждане на туристически атракции в Лесопарк, гр. Кубрат, Община Кубрат“.
   Проектът е финансиран от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Завет – Кубрат“ по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.240 - MИГ Завет - Кубрат Подмярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“.
   Общата стойност на инвестиционния проект е 86 701,50 лв., от които 78 031,35 лв. европейско и 8 670,15 лв. национално съфинансиране.
   Главната цел на проекта е реконструкция на зона за отдих по протежението на традиционно съществуваща Екопътека, със създаване на места за отдих с туристически атракции, спортни и образователно-познавателни кътове и осигуряване на достъпна среда за хора със здравословни проблеми.
   Целта е директно свързана със Специфична цел 1 „Развитие на социалната, образователна и културна инфраструктура и подобряване на възможностите за активен живот, социално приобщаване и разнообразни дейности за свободното време на хората от всички поколения” от Приоритет 2 на Стратегията за ВОМР на МИГ Завет-Кубрат: „Повишаване качеството на живот на територията, развитие и активизиране на местните човешки, природни, материални и културни ресурси”.
   Основните дейности, които ще се изпълнят по проекта са:
   - полагане на нова асфалтова настилка;
   - оформяне на кът за отдих около съществуваща чешма с изграждане на малък заслон и монтиране на обзавеждане с подходяща лесопаркова мебел - беседки, барбекюта, пейки с маси, детски и спортен кът;
   - монтиране на лесопаркова мебел - пейки, маси, съдове за смет и станции за сметосъбиране на подходящо оформени кътове, равномерно разположени от двете страни на екопътеката;
   - оформяне на терена в новосъздадените кътове за отдих, спорт и комуникации за осигуряване на безпрепятствен достъп за майки с детски колички и за хора на инвалидни колички;
   - монтиране на съоръжения за спорт (висилка, успоредка, уред за раздвижване на ръце и крака и др.) на оформените кътове за спорт, включително и за хора с двигателни затруднения.
   С изпълнението на предвидените в проекта дейности ще се реализират стратегически цели на Община Кубрат за създаване на устойчиво благоприятна, здравословна жизнена среда. Ще се изпълнят екомерки за установяване на трайно природно равновесие в микросредата на територията, ще се осъществи възпитателно въздействие за ангажирано, отговорно и природосъобразно възпитание на младото население с привличането му в участие по дейности за опазване на територията.
   Продължителността за изпълнение на инвестиционния проект е 32 месеца.
   Начало: 04.11.2020 г.
   Край: 30.06.2023 г.

 

 

Информационна брошура за проекта „Реконструкция на Екопътека и прилежаща традиционна зона за отдих с изграждане на туристически атракции в Лесопарк, гр. Кубрат, Община Кубрат“ Версия за Adobe Acrobat

 

 

Подписан договор за изпълнение на проект „Реконструкция на Екопътека и прилежаща традиционна зона за отдих с изграждане на туристически атракции в Лесопарк, гр. Кубрат, Община Кубрат“ Подписан договор за изпълнение на проект „Реконструкция на Екопътека и прилежаща традиционна зона за отдих с изграждане на туристически атракции в Лесопарк, гр. Кубрат, Община Кубрат“ Подписан договор за изпълнение на проект „Реконструкция на Екопътека и прилежаща традиционна зона за отдих с изграждане на туристически атракции в Лесопарк, гр. Кубрат, Община Кубрат“

 

Назад