Община Кубрат сключи споразумение към договор BG05M9OP001-2.040-0020-C01 „Домашни грижи за възрастни хора в Община Кубрат”   На 29.10.2020г., кметът на община Кубрат, Алкин Неби подписа допълнително споразумение №3 към договор BG05M9OP001-2.040-0020-C01 „Домашни грижи за възрастни хора в Община Кубрат”, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 , приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, процедура BG05M9OP001-2.103 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 4“.
   Общата стойност на проекта е 63 725,76 лева в това число:
   - разходи по линия на ЕСФ в размер на 54 166,90 лева
   - национално съфинансиране 9 558,86 лева
   Община Кубрат в качеството си на конкретен бенефициент ще предоставя интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда до 2 часа на ден в обхвата на услугата „Патронажна грижа“. Социалната услуга „Патронажна грижа” се предоставя в домашна среда и има мобилен аспект – посещения в домовете на:
   - лица на възраст над 65 години с ограничения или в невъзможност за самообслужване, които не могат да организират самостоятелно бита си и ежедневните си дейности;
   - лица с увреждания с валидно експертно решение на ТЕЛК
   След извършване на оценка на потребностите, на одобрените лица ще бъдат предоставяни почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги до 2 часа на ден /периодично по график/.
   Срок за изпълнение на дейностите - 6 месеца считано от 08.11.2020г.
   Включването на потребители в проектните дейности ще се извършва през целия срок на действие на договора.

   Алкин Неби
   Кмет на Община Кубрат

 

 

Информационна брошура Версия за Acrobat Reader
Съобщение за прием на заявления Версия за Acrobat Reader

 Назад