Информация за напредъка на проект „Домашни грижи за възрастни хора в община Кубрат” Компонент 3   Продължава изпълнението на проектните дейности по договор BG05M9OP001-2.040-0020-C01 по проект „Домашни грижи за възрастни хора в Община Кубрат”, по процедура BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
   В условията на пандемия най-уязвимите групи могат да разчитат на подкрепа от екипите които подпомагат нуждаещите се, като им доставят храни, лекарства и продукти от първа необходимост, закупени със собствени средства и за заплащане на битови сметки със собствени средства, както и при необходимост от съдействие за неотложни административни услуги. От стартирането на проекта до настоящия момент, 330 лица са получили социална подкрепа.
   С реализирането на дейностите по проекта се подкрепят противоепидемичните мерки и съпътстващия го наложителен период на социална изолация, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда.
   Община Кубрат напомня, че дейностите ще се реализират до 31.12.2020г. и обхвата на услугите включва:
   • Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по договора)
   • заплащане на битови сметки (със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по договора)
   • заявяване и получаване на неотложни административни услуги (със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по договора).
   Дейностите по процедурата са насочени към:
   • Възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване;
   • Хора с увреждания и техните семейства;
   • Възрастни в риск.
   „Възрастен в риск” е лице, което е:
   - в зависимост от грижа, поради увреждане, неподвижност или невъзможност за водене на независим и самостоятелен живот;
   - в случай, че лицето или член на семейството му е поставено под карантина във връзка с COVID-19;
   - самотен/ни родител/и с дете/ца до 12 г., които са в невъзможност да оставят децата си сами.
   Включването на потребители в проектните дейности се извършва, чрез заявка на телефон 0848/7-34-66, GSM 0879918160

От Община Кубрат и екипа за управление на проекта

 

 

Информационна брошура Версия за Acrobat Reader

 Назад