Актуализираха бюджета на община Кубрат

   В Кубрат се проведе поредното заседание на общинския съвет. На него бяха разгледани осем докладни записки. Поради увеличение на приходи на общината бе направена актуализация на бюджета с 279 389 лв. Основната част от тях в размер на 207 937 лв. ще отидат за текущ ремонт на пътищата. Решено бе броят на членовете на доброволното формирование за защита при бедствия да бъде намален от 22 на 15 души.
   Изменения бяха направени и в Наредба №11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги. Във връзка с приетата през февруари програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета за 2012-2015 г. бе гласувана и съответната Наредба №22 към нея. Удължен с 5 години бе срокът на ползване на помещенията, ползвани от общинската организация на хората с увреждания.
   Приеха се и докладни записки, свързани с общинска собственост. Одобриха се и някои частични изменения на подробните устройствени планове на участъци в Кубрат, Беловец, Бисерци и Севар.

 

Назад