Обявлениe от Общинска служба по земеделие - Кубрат

   Общинската служба по земеделие – Кубрат на основание чл. 37в, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, уведомява собствениците и ползвателите на земеделски земи, че във връзка със сключването на споразумения за ползването на масивите за стопанската 2020/2021 година за землищата Медовене и Савин на територията на община Кубрат, област Разград са изготвени заповеди за одобряване на споразумението по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ.
   Заповедите по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ са налични в ОСЗ – Кубрат и са обявени на интернет – страницата на ОДЗ – Разград.
   Заповедите се обявяват по реда на чл. 37в, ал. 5 от ЗСПЗЗ и могат да бъдат обжалвани по реда на Административнопроцесуалния кодекс, в 14 дневен срок от обявяването им, чрез Директора на ОД „Земеделие“ – Разград пред Районен съд - гр. Кубрат
   Обжалването на заповедите не спира изпълнението им.

 

Назад